English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه انجمن صنفی کارگری بازیگران بدلکار سینما استان تهران

به نام خدا

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری بازیگران بدلکار سینما استان تهران »

 

فصل یکم-کلیات
ماده1 - نام،تعریف ، حوزه فعالیت ، مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن :
1-نام:انجمن صنفی کارگری بازیگران بدلکار سینما استان تهران، که در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می شود.
2-تعریف:انجمن تشکل بازیگران بدلکار در سینما ایران
3-حوزة فعالیت:حوزة فعالیت انجمن،حوزة جغرافیایی استان تهران است.
4-مدت فعالیت:از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدوداست.
5-اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن: ایران-تهران-خیابان انقلاب-خیابان بهار-کوچه سمنان-پ29-خانه سینما.
تبصره:هیأت مدیره انجمن می تواند هر زمان که ایجاب می کند،اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.
ماده2-هدف
در اجرای ماده 131 قانون کار جموری اسلامی ایران وآئین نامه انجمن های صنفی وکانون های مرتبط و به منظورحقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاءکه خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمائی نیز باشد،این انجمن تشکیل می شود.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی


ماده3-وظایف انجمن:
1-تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.
2-تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تأمین اجتماعی ،خدمات درمانی ونظایر آن.
3-کوشش درجهت استیفای حقوق وخواستهای قانونی اعضا ازطریق ایجادزمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
4-جمع آوری اطلاعات، بررسی وتحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای انجمن.
5-همکاری درجهت تأسیس،تقویت وگسترش شرکت های تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا ازتسهیلات بیشتر.
6-حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و عمومی.
7-خرید، فروش و تملک اموال منقول وغیر منقول به نام وبه حساب انجمن مشروط برآنکه به قصد تجارت وموجب نفع نباشد.
8-شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی.
9-پیوستن به انجمن های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با مؤسسات فرهنگی مرتبط.
10-همکاری با سایر انجمن های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.
11-همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
12-دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضا.
13-تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضاء.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی


فصل دوم
شرایط عضویت،تعلیق عضویت،لغو عضویت
ماده4-شرایط عضویت:
1-تابعیت ایران.
2-حداقل سن 20سال تمام.
3-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4-شاغل در حرفه بازیگری بدلکاروبرقراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت حرفه مربوطه در حوزه استان تهران.
5-نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
6-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات ومصوبات قانونی ارکان انجمن.
7-پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه.
8-داشتن سه فیلم سینمایی هر کدام دو سکانس با قید نقش با تأیید هیئت مدیره وبازرس.
9-داشتن حداقل مدرک سیکل جهت افراد جدید الورود از 98 به بعد .
تبصره1-چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط،تقاضای شان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می تواند شکایت خود را با نگاه به ماده 21 بند3 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره2-در صورتی که هر هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دسنت دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است.
تبصره3-عضویت در انجام اختیاری است و هیچ کس را نمی توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.
ماده5-علل تعلیق عضویت:
1-عدم پرداخت به موقع حق عضویت.
2-عدم رعایت مفاد این اساسنامه وتصمیمات قانونی انجمن.
3-از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده4 این اساسنامه.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

4-حکم صادره مرتبط وقطعی از مراجع قضایی کشورومراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره1- مرجع تشخیص بندهای 1تا3 هیأت مدیره است.
تبصره2- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره3- "عضو تعلیقی" تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت، عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره4-چنانچه عضوی حداکثر 3ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیئت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می آید.
ماده6- نحوه لغو عضویت:
1-چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2- لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره-لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ،بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهد آور دارند، بصورت کتبی اعلام شود.
فصل سوم
منابع مالی انجمن
ماده7-منابع مالی انجمن
1- هزینه ثبت نام برای عضویت، که تنها یک بار دریافت می شود.
2-حق عضویت سالانه.
3- کمک های داوطلبانه اعضای انجمن.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی


تبصره- کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی.
ماده8- عضو باید با توجه به ماده7 همه ساله حق عضویت خود را به خزانه دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم کند.
تبصره1-مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و حق عضویت دریافت می شود پس دادنی نیست.
تبصره2-دریافت حق عضویت باید با قبض چابی شماره‌دار و به امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه‌دار باشد.
تبصره3-هیئت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررای این اساسنامه مصرف کند.
فصل چهارم
ارکان انجمن
ماده9-ارکان انجمن عبارتند از:
1-مجمع عومی 2- هیأت مدیره 3-بازرس
ماده10=مجامع عمومی:
1-مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به دو صورت "عادی" و" فوق العاده" تشکیل می شود.
2- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است ،آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه مجمع عمومی در یکی از روز نامه های کثیرالانتشار{ بانی فیلم} منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد.
تبصره- دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی


3- دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است. درصورت استنکاف هیأت مدیره بازرس می تواند مجمع عمومی رابرگزار کند. درصورت خودداری بازرس، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4-رأی گیری در جلسات مجامع عمومی می توانند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد ، وکالت باید به تأیید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.
5- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر واعلام رسمیت جلسة مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع، مرکب از از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره1- اعضاء هیئت‌رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاظران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاظران در مجمع عمومی کمتر از 50 نفر باشند).
تبصره2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی،آن را به امضای اعضای حاضر برساند.
تبصره3- هیأت رییسه و ناظران بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری و پس از شمارش وقرائت آرا به تربیت اسامی حائزان اکثریت آراء، اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌مدیره و بازرس را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبصره4- صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رییسه و ناظران آن مجمع می رسد. یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره5- هرگاه در مجمع عمومی، شور واخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضامی تواند اعلام تنفس کرده،تاریخ جلسه‌بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور، نیاز به دعوت و انتشار آکهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می شود.
6-چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیأت رییسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلفند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند.

محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

تبصره-در صورتی که هیئت رئیسه و نظارت درستی اعتراض را بپذیرد. هیأت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.
7-مجمع عمومی عادی هرسال یک بار با حضوردست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد، برای باردوم به همین تربیب دعوت و با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.
تبصره1- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تمجید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.
تبصره2- تصمیمات مجامع عمومی" عادی" و "عادی به طور فوق العاده" در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگربرای انتخاب هیأت مدیره وبازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.

ماده11-وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
1-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی وانفرادی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2-شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن.
3-تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و اتی انجمن.
4- شنیدن، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
تبصره:بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به تراز نامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.
5-دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن.
6-تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.
7- بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده است.
8-تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی، تعلیق عضویت شده اند، یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است.
9-تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره.
10-تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تأسیس تعاونی ها.


محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

11-تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط یا خارج شدن از آن(تفویض اختیار به هیئت مدیره).
12-تصویب هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد.با تصویب اکثریت اعضا حاضر در مجمع مورخ 24/03/1396 برای یک دوره به هیئت مدیره تفویض گردید.
13- تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
14-مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده:
1- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
2-مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود. چنانجه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق(نصف به اضافه یک)به رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع معتبر است.
تبصره1- موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.
تبصره2- انحلال انجمن نیاز به رأی چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.
تبصر3- در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیأت تسویه را تعیین کند.
ماده13-هیأت مدیره:
1-هیأت مدیره دارای نفر5 نفره عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 3سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

2- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهدو از بین خود ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا اعضای انجمن-به جز بازرس-یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی
3-هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی واوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.
4-جلسات عادی هیأت مدیره هر1 هفته یک بارتشکیل وبا حضوراکثریت اعضا(حداقل 3نفر) رسمیت می یابدوتصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس یا نایب رییس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطورفوق العاده تشکیل می شود.
تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. میزان حق الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره2- غیبت اعضای هیأت مدیره در پنج جلسه متوالی، درصورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دو ماه نباشد یا هفت جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای ازمقام هیأت مدیره تلقی می شود ودراین صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.
5- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ودریافت گواهینامه ثبت انجمن نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضا مشترک صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه دار،رئیس یا دبیر)افتتاح نمایند.
6-رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکاً صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار ودفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.
تبصره:کلیه مکاتبات اداری واوراق عادی انجمن با امضاء رییس هیأت مدیره یا دبیر، ممهور به مهرانجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قرار دادهای تعهد آور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
7- درصورت استعفا، فوت، ازدست دادن شرایط عضویت، لغوعضویت یا غیبت – با توجه به مفاد تبصره 2 بند4 ماده 13- اعضای هیأت مدیره ، اعضای علی البدل با توجه به نقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مذبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت کار و رفاه اجتماعی برساند.
تبصره1- برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره – باتوجه به مفاد بند 7 ماده 13 –انتخابات ترمیمی د ر اولین مجمع عمومی برگزار می شود.
تبصره2- در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند( به عنوان مثال سه نفر در ترکیب پنج نفره یا چهار نفره در ترکیب هفت نفره) انتخاب هیأت مدیره باید تجدید شود.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

8-هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی ، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره- هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.
ماده14- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
1- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.
2- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفتر مجامع- دفتر مصوبات هیأت مدیره- دفاتر مالی- دفتر عضویت).
3- دتر مجامع عمومی در موعد مقرر.
4- بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن.
5- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی.
6- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن.
7- تعیین محل رسمی دفتر انجمن.
8- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
9- بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
10- همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
11- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قا نونی، حقوقی، قضائی ، دستگاه های دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هرگونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن.
12- اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به مفاد بند9 ماده11.
13- بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی.
14- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
15- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط.
16- تشکیل کار گروه های مختلف( در صورت لزوم) از قبیل کار گروه های حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی ، کارگروه رفاهی و سایر کار گروه ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند 10 ماده 11.
17-تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.

محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

ماده15- وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره:
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.
2- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه.
3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیرو سایر مسئولان انجمن ، برای اجرا و پی گیری آن.
4-امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد.
5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و مهمور کردن آن به مهر انجمن.( با توجه به مفاد بند6 ماده13 و تبصره آن)
6- انجام سایرامور که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره بر عهده رییس قرار می گیرد.
تبصره- قسمتی از وظایف رییس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.
ماده16- به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می شود.
1- مسئول مستقیم"دبیرخانه" دبیر انجمن است.
2- دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، می تواند دارای کارکنانی باشد.
ماده17-وظایف و اختیارات دبیر:
1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد ومدارک ، صورت جلسات ، سوابق اعضا و دفاتر انجمن.
2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن.
3- تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.
4- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.
5- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن.
6- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره وبازرس.
7- ابلاغ مصوبات وتصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.
8- انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره:کارکنان دبیرخانه در برابردبیر و دبیر نیز در برابر رییس هیأت مدیره مسوول هستند.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

ماده18- خزانه دار:
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن است.
ماده19-وظایف و اختیارات خزانه دار:
1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن.
2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسه مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن.
3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداخت ها و تایید امضای صورت حساب های مربوط.
4- نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسولیت در حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن.
5- ثبت دریافت ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.
6- پیش بینی بودجه وهزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی.
تبصره1-خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره رو نوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده20-بازرس:
1- بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رأی مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
2- در صورت استعفا، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود.
ماده21-وظایف و اختیارات بازرس:
1-نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی"عادی"و "فوق العاده".
2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن.

محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

تبصره1-در صورت درخواست بازرس ،خزانه دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین ، در اختیار او بگذارد.
3- پیگیری و رسیدگی به شکایت اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون ، کار رفاه اجنماعی.
4- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی.
5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
6-شرکت در جلسات هیئت مدیره ( در صورت لزوم ) بدون داشتن حق رای
تبصره- بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.
فصل پنجم
سایر مقررات
ماده22-نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند.
1- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی.
3- عدم عضویت همزمان در هیأت مدیره ، بازرسی یا داوری در اصناف سینمای دیگر.
4- حداقل 5 سال عضویت مستمر در انجمن بازیگران بدلکارسینما.

5-برای کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسی حداقل مدرک تحصیلی سیکل الزامی می باشد .
تبصره-در زمان تأسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن، سابقه عضویتی می تواند در تشکل های فرهنگی یا صنفی عرصه سینمایی باشد.
محل امضاءاعضاهیأت رئیس مجمع محل مهروزارت کارورفاه اجتماعی

ماده23-هزینه های نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانون های مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خود یاری آنان تأمین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آکهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.
ماده24- مسوولان انجمن ، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
ماده25-انجمن در موارد زیر منحل می شود:
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.
2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم اقدام به تجدید انتخابات هیأت مدیره.
3- در صورت صدور رأی قطعی ازطرف مراجع قضایی کشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.
تبصره2- از تاریخ انحلال ، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارد. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی ( براساس حوزه فعالیت انجمن) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره3- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3یا5 نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره4- چنانچه انجمن بر اساس رأی مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، رییس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویه ای از بین اعضای با سابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ¬، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
ماده26- چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس می تواند رأساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی وتجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
ماده27- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب های انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن‌اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حساب های بدهکاران و بستانکاران و تأییدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد.
ماده28- هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.
ماده29- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.
ماده30- این اساسنامه در5 فصل و 30 ماده و125 بند و40 تبصره در تاریخ 29/03/1398 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/فوق العاده انجمن صنفی کارگری بازیگران بدلکار –استان تهران رسید. و اجرای مفاد اساسنامه از زمان تصویب آن می باشد .

نام و نام خانوادگی امضاء

1.رئیس

2.نایب رئیس