English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما – استان تهران

به نام خدا
« اساسنامه انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما – استان تهران»

 

فصل یکم – کلیات
ماده 1 - هدف :
دراجرای مادة 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد،این انجمن تشکیل می شود .
ماده2 - نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام - انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما که در این اساسنامه به اختصار «انجمن » نامیده می‌شود . جمعیتی است فرهنگی ، هنری، فنی ، حرفه ای و صنفی که فیلمبرداران سینما با شرایط مندرج در این اساسنامه، آئین نامه هاو نظام نامه انجمن می تواننددر آن عضویت داشته باشند.
حوزة فعالیت انجمن: حوزة جغرافیایی استان تهران است، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است:
تهران، خیابان طالقانی، خیابان وصال شیرازی، شماره 28، تلفن 66465295
تبصره-هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، نشانی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد - بطور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید .
ماده 3- وظایف اساسی و عام انجمن :
1-کوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
3- دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضا.
4-همکاری درجهت تأسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

5- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.
6- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن به نام و به حساب انجمن مشروط برآنکه به قصدتجارت و جلب نفع نباشد.
7- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی .
8- پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط جهت تشکیل یا عضویت در کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
9- همکاری با سایر انجمن های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن قرار داده شده یا خواهدشد.

ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
1- ایجادنظام پایدار حرفه ای به منظوراحقاق حقوق صنفی، مادی و معنوی اعضا.
2- تنظیم قوانین و مقررات مربوط به حرفه فیلمبرداری به منظورحفظ و اعتلای کیفی و کمی آن در زمینه های گوناگون.
3- حراست از امنیت شغلی اعضای انجمن.
4- کسب صلاحیت انجمن به عنوان بالاترین مرجع علمی ، فنی ، صنفی حرفه ی فیلمبرداری.
5- ایجادامکانات رفاهی ، جبران خسارت ناشی از بیکاری و حوادث ، بیماری و از کارافتادگی.
6- تعریف حرفه ی فیلمبرداری و شرح و تفسیر وظایف فیلمبرداران.
7- تهیه ضوابط تشخیص صلاحیت اعضاء ، ارزیابی کیفی فیلمبرداری ، تدوین آئین نامه های داخلی ، تعیین تعرفه های دستمزد و قرارداد، انطباق قوانین و مقررات انجمن با قانون کار.
8- داوری در کلیه اختلافات مربوط به حرفه فیلمبرداری به درخواست یکی از طرفین و اعلام نظرکارشناسی در خصوص دعاوی مرتبط با حرفه فیلمبرداری در کلیه مجامع.
9- طراحی برنامه های آموزشی برای آشنایی با پیشرفت های علمی و فنی به منظوربالابردن سطح مهارت اعضا، برگزاری سمینار، نمایش فیلم ، کارگاه های آموزشی ، نشرکتب و ایجاد وب سایت های تخصصی، پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.
10- فراهم کردن زمینه حضوراعضا در مجامع هنری ، فرهنگی و تخصصی داخلی و خارجی0
11- ایجاد ارتباط دائم با سازمان های سیاست گزار سینما در جهت موزون کردن برنامه ریزی تولید فیلم سینمایی.
12 – ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهادهایی که به نحوی با حرفه فیلمبرداری مربوط می باشند.

فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن
ماده 5 – شرایط عضویت :
کلیه فیلمبرداران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن درآیند :
1- تابعیت ایران
2- حداقل سن 25 سال تمام.
3- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.
4- شاغل در حرفه فیلمبرداری فیلم های سینمایی در حوزه فعالیت انجمن با ارایه مدارک شناسایی معتبرشامل رونوشت قراردادها، اثبات درج نام در عنوان بندی فیلم ها، استعلام از تهیه کننده و کارگردان فیلم مربوطه و تکمیل فرم درخواست عضویت.
5- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
6- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی و حرفه ای.
7- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
8- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2- چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .
تبصره 4 – انجمن می تواند بمنظور تکریم پیش کسوتان این حرفه با تنظیم آیین نامه هایی نسبت به اعطای عضویت افتخاری مبادرت ورزد.
تبصره 5 – عضویت در انجمن مشروط به فیلمبرداری حداقل 3 فیلم سینمایی و بررسی صلاحیت متقاضی براساس آئین نامه های داخلی انجمن می باشد.
تبصره 6– بررسی تقاضای کتبی متقاضیان عضویت براساس اساسنامه و آئین نامه ها به عهده هیئت مدیره است.
تبصره 7-پرداخت ورودیه ، حق عضویت سالیانه برای کلیه اعضا الزامی است.
تبصره8 – کلیه اعضا باید رعایت اساسنامه ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مصوب مجمع را تعهد نمایند.

ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن:
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن).
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن ( با اعلام هیأت مدیره انجمن).
3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
4- حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
5- تغییرشغل
6- عدم رعایت ضوابط حرفه ای و هتک حیثیت حرفه ی فیلمبرداری به تشخیص هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی.
7- در موارد بندهای 1 و 2 و 6 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید و تا رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالی انجمن :
الف – دریافت حق ورودی از اعضای جدیدکه فقط برای یک بار دریافت می شود.
ب -دریافت حق عضویت ماهانه / سالانه .
ج – کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.
تبصره 1 – قبول و دریافت کمک های مالی از سایراشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
تبصره 2 – انجمن دارای حداقل 2 دفتربا عنوانهای دفترعضویت و دفتر امورمالی است.
تبصره 3- تعیین میزان مبلغ عضویت سالانه و پرداخت ورودیه با رای مجمع عمومی مورخ 29/6/1396 به هیئت مدیره برای یک دوره تفویض شد.
ماده 8- کلیه اعضا باید باتوجه به ماده7 حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کنند.
تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه ، حق عضویت و حقوق فعالیت های حرفه ای دریافت می‌شود؛ قابل استرداد نیست.
تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .
ماده 9- چنانچه هریک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری کند، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده نکند ، با تصویب هیات مدیره، عضویت آنها، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنها از اختیارات مجمع عمومی عادی است .
تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره است .

فصل سوم
ارکان انجمن
ماده 10- ارکان انجمن عبارت است از :
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3- بازرس

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :
ماده 11 – مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی ، با هماهنگی و نظارت وزار ت تعاون،کارورفاه اجتماعی، به دوصورت "عادی"و "فوق العاده "
تشکیل می گردد.
تبصره 1 – برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله روزنامه کثیرالانتشار بانی فیلم و کلیه امکانات ارتباطی روز (سامانه پیامکی ، ایمیل ، وب سایت )ودر آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .
تبصره2 – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس می تواند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کند . همچنین در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند .
تبصره 3– دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز قبل از تشکیل، بدون احتساب روزهای تعطیل ،طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرس
و سایر مواردی که مجمع تصویب کند ، به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .
تبصره 5 – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.
ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت
می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .
تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک چهارم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .
تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
1- برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس
2 -استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن.
3- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن .
تبصره: بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهدبود.
4- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن .
5- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .
6- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیئت مدیره تائید نشده باشد.
7- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .
8 - تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و
خواست های قانونی اعضا .
9- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایر مراکز مرتبط.
10- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرس انجمن.
11- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
12- تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.
ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :
1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه
2- انحلال انجمن و انتخاب هیأت تسویه.
تبصره -پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.
ماده 16- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع مرکب ازدست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرس یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دونفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره 1 – اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتراز 50 نفر باشد).
تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
تبصره 3- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین کنند0 .
تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.
تبصره 5 : صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می رسد. یک نسخه از صورتجلسه باید در دفترانجمن نگهداری شود.
ماده 17- چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض کنند ، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند .
تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه و نظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ،نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن، اقدام خواهد کرد .
ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 18- هیأت مدیره دارای5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت (2سال ) انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .
ماده 19- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور(رئیس ، خزانه دار و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره )را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
ماده 20- جلسات عادی هیأت مدیره حداقل هرماه یکبار با حضور اکثریت اعضا ( حداقل3نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .
تبصره 1 - برنامه زمانی ومکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره 2- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .
تبصره 3- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن ، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی ، در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز کنند .
ماده 22 – رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکأ صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلأ مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد، اوراق بهادار و دفاترمالی انجمن به عهده آنها می باشد.
تبصره - کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ،از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد .
تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی ،انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرس یا یک سوم اعضای انجمن موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برسانند.

ماده 24 - هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفاتر مالی – عضویت و صورتجلسات هیات مدیره).
2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی ، اداره کلیه امورانجمن و تصویب و تنظیم کلیه آئین نامه های داخلی
3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن.
4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .
5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن.
6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن.
7- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صلاح برای موارد خاص و معین.
8- بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .
9- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .
10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .
11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .
12- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف با رعایت مقررات قانونی.
14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل-کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .
ماده 26 - وظایف رییس هیأت مدیره :
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .
3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن ، جهت اجرا و پی گیری آن.
4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.
5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن .
6- امضای کارت های عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.
7- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس است.
تبصره- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده 27 - دبیرخانه انجمن تحت مسئولیت دبیرانجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 28 - وظایف و اختیارات دبیر :
1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن.
3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیئت مدیره.
4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.
5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن.
8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرس.
9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.
10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :
1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن.
2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ
حساب های انجمن .
3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط .
4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا ، به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .
5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسوولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن .
6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.
7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرس ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار وی قرار دهد.
ج - بازرس حدود وظایف واختیارات آن :
ماده30- بازرسان انجمن ، متشکل از یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب
می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت بازرس اصلی ، بازرس
علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف وی خواهد بود.

ماده 31- وظایف و اختیارات بازرس :
1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
2- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن.
3- پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .
4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .
5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .
تبصره : بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم می باشد اقدامات خود را حداقل سالی یکباردر مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نماید.

فصل چهارم
سایر مقررات
ماده32- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
4- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.
5- داشتن حسن شهرت.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7- – داشتن حداقل 35 سال سن برای عضویت در هیئت مدیره و30 سال سن برای بازرس.
ماده 33- هزینه های نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی ، از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تأمین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهدبود. چنانچه در زمان انحلال هریک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ، فاقد دارایی باشندهزینه درج آگهی ازمحل درآمدحاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهدشد.
ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرس و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می کند. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می شود .
ماده 35- مهر انجمن پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استفاده خواهدبود.هرگاه مهر انجمن تغییرکند، بدون تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، استفاده آن غیرقانونی و قابل پیگرد است.
ماده 36- مسئولان انجمن ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، دراختیار وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی قراردهند.

ماده 37- انجمن در موارد زیر منحل می شود :
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و اقدام نکردن برای برگزاری مجمع عمومی ، به موجب ابلاغ کتبی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.
تبصره 2 – ازتاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت تشکل) جهت اطلاع همگان درج خواهدشد.
تبصره 3- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و باسابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند .
تبصره 4- چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد حداکثر ظرف دو هفته بازرس و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دارخواهند شد. درصورت عدم وجود، حداکثر ظرف دو هفته باید هیئت تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 38 – چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهد . پس از اخطار بازرس ، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تاچهار ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات کنند و چنانچه ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. در صورت عدم اقدام ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل ، انحلال تشکل را اعلام می نماید.

ماده 39- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار خانه سینما قراردهند و درصورت عدم وجود به خانه سینما واگذار شود .

ماده 40- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد .

ماده 41 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده42- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در4 فصل و 42 ماده و 48 تبصره در تاریخ 9/12/1396 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/12/1396 انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما رسید .