English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه انجمن صنفی کارگری چهره پردازان سینما - استان تهران

به نام خدا


« اساسنامه انجمن صنفی کارگری چهره پردازان سینما - استان تهران »


فصل یکم– کلیات
ماده 1 - نام ، تعریف ، حوزة فعالیت ،مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن :
1. نام : انجمن صنفی کارگری چهره پردازان سینما که در این اساسنامه به اختصار «انجمن » نامیده می‌شود .
2.تعریف : انجمن تشکلی صنفی و غیر انتفاعی از چهره پردازان سینمای ایران است که به احزاب و گروه های سیاسی وابستگی ندارد .
3.حوزة فعالیت :حوزة فعالیت انجمن، حوزة جغرافیایی استان تهران است.
4.مدت فعالیت : از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.
5.اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : ایران – تهران – خیابان بهار جنوبی – کوچه سمنان پلاک 29 ساختمان خانه سینما
تبصره 1:هیأت مدیره انجمن می‌تواند هر زمان که ایجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را هم زمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.

ماده 2 - هدف
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد ، این انجمن تشکیل می شود.

ماده 3- وظایف انجمن :
1.تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.
2.تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن.
3. ایجاد تعاونی های مصرف، مسکن ، صندوق های حمایتی و نظایر آن.
4.کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
5.جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای انجمن.
6. همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
7. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی.
8.خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
9. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی .
10.پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
11. همکاری با سایر انجمن های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.
12.برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز اعضاء که عواید حاصل از آن به حساب انجمن واریز می گردد.
13.همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
14.دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضاء
15. تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضاءفصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت

ماده 4 – شرایط عضویت :
1.تابعیت ایران.
2.حداقل سن بیست و پنج سال تمام خورشیدی.
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4.حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
5. شاغل در حرفه چهره پردازی سینما و بر قراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت در حرفه چهره پردازی در حوزه استان تهران .
6.نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
7.قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
8.پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه.
9. انجام سه کار مستقل سینمایی تحت عنوان مجری چهره پردازی ( انجام چهره پردازی نه قسمت از سریال ویژه تلویزیونی به تشخیص هیات مدیره انجمن برابر با یک فیلم سینمایی است )

تبصره 1- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط،تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی می تواند شکایت خود را با عنایت به بند 3 ماده 21 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند.تصمیم مجمع در این خصوص قطعی است.
تبصره 2– در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد ،به جا نیاورد ، تعلیق و یا لغو عضویت می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است .
تبصره 3 –عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ کس را نمی توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.

ماده 5 –علل تعلیق عضویت :
1.عدم پرداخت به موقع حق عضویت.
2.عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن.
3. از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه .
4.حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره1– مرجع تشخیص بندهای 1 تا 3 هیأت مدیره است.
تبصره2: تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره3: " عضو تعلیقی " تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ، در مجامع عمومی حق رای نخواهد داشت، عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعی است.
تبصره 4: چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند ، دبیر انجمن موظف به اخطار کتبی به عضو است . عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می آید.

ماده6: نحوه لغو عضویت
1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2.لغو عضویت به درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره 1: لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

فصل سوم
منابع مالی انجمن
ماده 7- منابع مالی انجمن :
1.هزینه ثبت نام برای عضویت که تنها یک بار دریافت می شود.
2.حق عضویت سالانه.
3.کمک‌های داوطلبانه اعضای انجمن .
تبصره 1–کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نمیباشند و نیز اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
ماده 8-عضو باید باتوجه به ماده 7 این اساسنامه همه ساله حق عضویت خود را به حساب بانکی انجمن واریز و رسید آن را به خزانه‌دار انجمن تسلیم کند.
تبصره 1- مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و حق عضویت دریافت می‌شود، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .
تبصره 2- هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.
تبصره 3- دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره دار و به امضاء رییس هیئت مدیره و خزانه دار باشد.

فصل چهارم
ارکان انجمن
ماده 9- ارکان انجمن عبارتند از:
1- مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس

ماده 10–مجامع عمومی
1. مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" تشکیل می شود.
2. برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیرالا نتشار منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد.
تبصره 1:دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
3. دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره می باشد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4. رأی گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و مخفی رای گیری خواهد شد.
تبصره 1 – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد، وکالت باید به تائید بازرس انجمن و یا ناظران انتخابات برسد.
5. پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع، مرکب از دست کم یک رییس، یک نفر نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاءانتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره 1– اعضاء هیأت رئیسه مجمع و ناظران برانتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند ( مگر در صورت نظرمثبت سه چهارم حاضران درمجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران درمجمع عمومی کمتراز 50 نفر باشد ).
تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
تبصره 3-هیأت رییسه و ناظران بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبصره4: صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می رسد .یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره 5- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطرح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند . ادامه جلسه به نحو مذکور ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل ، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می شود.
6.چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات در مجمع عمومی اعتراض کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند .
تبصره 1: در صورتی که هیئت رییسه و نظارت درستی اعتراض را بپذیرد ، هیات مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.
7. مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد . چنانچه مجمع عمومی بار اول به حد نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد‌.
تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.
تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی "عادی" و "عادی به طور فوق العاده" در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد .
ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
1.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی و یا انفرادی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2.شنیدن گزارش عملکردهیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن .
3.تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن .
4.شنیدن ، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
تبصره 1:بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن ،اتخاذ تصمیم معتبر نخواهد بود.
5.دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن .
6.تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .
7. بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده است .
8.تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی ، تعلیق عضویت شده اند یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است.
9.تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره .
10.تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تأسیس تعاونی ها.
11.تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یاعضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن تفویض اختیار به هیئت مدیره.
12.تصویب هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد.
13.تصمیم گیری درخصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
14. مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده
1. هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
2. مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد. و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.
تبصره 1:موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.
تبصره2: انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.
تبصره3: در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومی باید هیات تصفیه را تعیین کند.
ماده 13: هیأت مدیره
1. هیأت مدیره دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
تبصره 1: اعضای هیأت مدیره نمیتوانند بیش از یک دوره متوالی در هیأت مدیره انتخاب شوند.
2. هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یااعضای انجمن - به جز بازرس- یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند .
3. هیات مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
4.جلسات عادی هیأت مدیره حد اقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا ( حداقل سه نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس یا نایب رییس یا یک سوم از اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می شود .
تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. میزان حق الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره 2- غیبت اعضای هیات مدیره در پنج جلسه متوالی، در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دو ماه نباشد یا هفت جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای از مقام هیأت مدیره تلقی می شود و در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.
5.هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تایید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهی نامه ثبت انجمن نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضاء مشترک صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه دار، رییس یا دبیر) افتتاح نماید.
6.رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکا صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی انجمن هستند و مطابق مقررات این اساسنامه ؛ مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.
تبصره 1 - کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
7. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط عضویت ، لغو عضویت یا غیبت اعضای هیات مدیره ، با توجه به مفاد تبصره 2 بند 4 ماده 13 اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
تبصره 1-برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره- با توجه به مفاد بند7 ماده 13 اساسنامه ، انتخابات ترمیمی هیات مدیره در اولین مجمع عمومی برگزار می شود .
تبصره 2-در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند ( یعنی سه نفر از پنج نفر ) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.
8. هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره 1 – هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .ماده 14- وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
1.اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.
2. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن ( دفتر مجامع– دفتر مصوبات هیأت مدیره – دفاتر مالی - دفتر عضویت).
3.دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.
4. بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن .
5.بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی .
6.تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن .
7. تعیین محل رسمی دفتر انجمن.
8. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
9. بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .
10. همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
11. وکالت و نمایندگی انجمن در کلیه مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل دادگستری برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن.
12.اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به مفاد بند 9 ماده 11.
13. بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .
14.تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
15.تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.
16. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط.
17.تشکیل کارگروه های مختلف(در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل و اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی،کارگروه امور حقوقی،کارگروه رفاهی و سایر کارگروه ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند10 ماده 11 اساسنامه .ماده 15 - وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره :
1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.
2.اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه .
3.ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن ، برای اجرا و پی گیری آن.
4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد.
5. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق دبیر یا خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن . ( با توجه به مفاد بند 6 ماده 13 و تبصره آن)
6. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیات مدیره بر عهده رییس قرار می گیرد.
تبصره 1 - قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است با تصویب هیات مدیره به دبیر انجمن واگذار شدنی است.
ماده 16 - به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می شود.
1.مسئول مستقیم "دبیرخانه" دبیر انجمن است .
2.دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، می تواند دارای کارکنانی باشد.

ماده 17– وظایف و اختیارات دبیر :
1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک ، صورتجلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن .
3.تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .
4. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.
5. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن.
6. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرس.
7. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.
8. انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره 1- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده 18- خزانه دار
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است.

ماده 19 -وظایف و اختیارات خزانه دار:
1. حسب مورد امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضاء مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن .
2. اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن .
3. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط
4. نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن از نظر مقررات مالی .
5. ثبت دریافت‌ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن .
6. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده 20-بازرس
1. بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رای مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
2. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود.
ماده 21- وظایف و اختیارات بازرس :
1. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی "عادی" و "فوق العاده".
2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن .
تبصره1:در صورت درخواست بازرس،خزانه دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین ، در اختیار او بگذارد.
3. پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضاء به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
4. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی .
5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6. شرکت در جلسات هیأت مدیره ( درصورت لزوم ) بدون داشتن حق رای.
تبصره1 : بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش عملکرد و مالی انجمن را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.
تبصره2 : در صورت درخواست بازرس، خزانه دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین، در اختیار او بگذارد.

فصل پنجم
سایر مقررات

ماده22- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند
1. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
3.عدم عضویت هم زمان در هیات مدیره ، بازرسی یا داوری در اصناف سینمایی دیگر .

ماده 23- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود.میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانو نهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 24-مسوولان انجمن، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 25- انجمن در موارد زیر منحل می شود:
1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.
2. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تجدید انتحابات هیئت مدیره.
3. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع ذیصلاح قضایی کشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.
تبصره 2- از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ، با حسن سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره 4- چنانچه انجمن براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، رییس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تصفیه ای از بین اعضای با حسن سابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می کنند.ماده 26–چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس می تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، اقدامی به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است انحلال را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

ماده 27-هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد .

ماده 28-هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده 29-هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده 30-این اساسنامه در 5 فصل و 30 ماده و122 بند و 44 تبصره در تاریخ10/4/97 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده انجمن چهره پردازان رسید .