English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینما - استان تهران


به نام خدا

(( اساسنامه انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینما - استان تهران ))


فصل یکم – کلیات

ماده 1- نام ، تعریف ، حوزه فعالیت ، مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن :
1. نام : انجمن صنفی کارگری : مدیران و دستیاران تدارکات سینما که در این اساسنامه به اختصار (( انجمن )) نامیده می‌شود .
2. تعریف :انجمن تشکل مدیران و دستیاران تدارکات سینما مجمعی است غیردولتی،غیرانتفاعی و صرفاً حرفه‌ای که به موجب این اساسنامه از مدیران و دستیاران تدارکات سینما تشکیل می‌شود.
تبصره 1: مدیر تدارکات فردی است که امور تهیه و آماده سازی کلیه امکانات و نیازهای یک فیلم از شروع مرحله
پیش تولید تا پایان فیلم برداری را تحت نظر مدیر تولید انجام می دهد .
تبصره 2 : دستیار تدارکات فردی است که زیر نظر مدیر تدارکات کارهای محوله را انجام میدهد .
3. حوزه فعالیت : حوزه جغرافیایی استان تهران است .
4. مدت فعالیت : از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است .
5. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : تهران -خیابان بهار جنوبی – کوچه سمنان - خانه سینما است.
تبصره : هیأت مدیره انجمن میتواند هر زمان که ایجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضاء و به طور کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد .

ماده 2 – هدف

در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد ، این انجمن تشکیل می‌شود .

ماده 3 – وظایف اختصاصی انجمن :
1- تلاش برای ایجاد ، حفظ و صیانت از امنیت شغلی و حرفه ای اعضاء
2- تلاش برای برخورداری اعضاء از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن
3- ایجاد صندوقهای حمایتی و همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی مرتبط با انجمن
4- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
5- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیاز ها و اولویتهای اعضای انجمن .
6- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی و صنفی
7- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی
8- پیوستن به انجمن های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
9- برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی و تخصصی اعضای انجمن
10 – خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر اینکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
11 - تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقاء سطح آگاهی های لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضاء
12 – همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
13 – همکاری با سایر انجمن های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن قرار داده شده یا خواهد شدفصل دوم
شرایط عضویت ، تعلیق عضویت ، لغو عضویت

ماده 4

شرایط عضویت :
1. تابعیت ایران .
2. حداقل سن 22 سال
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
4. حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی
5. شاغل در حرفه تدارکات و برقراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت در حرفه مربوطه در حوزه استان تهران
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر
7. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی
8. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن .
8. پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه
9. مدیریت تدارکات یا دستیاری تدارکات در پنج فیلم سینمایی

تبصره 1- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط ، تقاضای شان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی میتواند شکایت خود را با نگاه به ماده 21 بند 3 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند .
تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .

تبصره 2- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد : تعلیق و یا لغو عضویت میشود .لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است .

تبصره 3- عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ کسی را نمی توان به اجبار به عضویت انجمن وادار کرد .

ماده 5- علل تعلیق عضویت :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت .
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن
3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه .
4- حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار .

تبصره 1- مرجع تشخیص بندهای 1 تا 3 هیأت مدیره می‌باشد.
تبصره 2- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود .
تبصره 3- (( عضو تعلیقی )) تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ، در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت ، عضو تعلیقی میتواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند ، تصمیم مجمع عمومی قطعی است
تبصره 4- چنانچه عضوی حد اکثر سه ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند . دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است . عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می آید .

ماده 6: نحوه لغو عضویت
1- چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است .
2- لغو عضویت به درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد .

تبصره : لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهاد هایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهد آور دارند بصورت کتبی اعلام شود .فصل سوم

منابع مالی انجمن

ماده 7- منابع مالی انجمن :
1- هزینه ثبت نام برای عضویت ، که تنها یکبار دریافت میشود .
2- حق عضویت سالانه.
3- کمک های داوطلبانه اعضای انجمن .

تبصره– کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی .

ماده 8- عضو باید با توجه به ماده 7 همه ساله حق عضویت خود را مرتباَ به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کند.
تبصره 1- مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و حق عضویت دریافت میشود پس دادنی نیست
تبصره 2- دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره دار و به امضاء رئیس هیت مدیره و خزانه دار باشد
تبصره3 -هیات مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.
فصل چهارم
ارکان انجمن
ماده 9-ارکان انجمن عبارتند از:
1- مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس
ماده 10-مجامع عمومی
1.مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی ، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ،به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" تشکیل می‌شود.
2.برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، هیأت مدیره موظف است،آگهی دعوت اعضاء را با قید روز ،ساعت،مکان تشکیل و دستور جلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد.
تبصره : دعوت کنندگان مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل20 روزکاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

3.دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است. در صورت استنکاف هیأت مدیره ،بازرس می‌تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضاء می‌توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4.رأی گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و مخفی رای گیری خواهد شد.
تبصره –هر یک از اعضای مجمع عمومی می‌تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد،وکالت باید به تأیید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.


5.پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع ، مرکب از دست کم یک رییس ، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاءانتخاب و ادارة جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان با یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می‌شوند.
تبصره 1- اعضاء هیأت رییسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند(مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 50 نفر باشد.)
تبصره 2- برگذار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌‌العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره 3-هیأت رییسه و ناظران بر انتخابات ،مکلفند در پایان رای گیری و پس از شمارش و قرائت آراء به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبصره 4- صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می‌رسد. یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره 5- هرگاه در مجمع عمومی ،شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد،هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس کرده ،تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد ؛معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل ، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می‌شود.
6. چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند.
تبصره : در صورتی که هیئت رئیسه و هیئت نظارت درستی اعتراض را بپذیرد. هیأت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.
7. مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه مجمع عمومی، بار یکم به حد نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‌یابد
تبصره 1-مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضاء به طور فوق‌العاده تشکیل می شود.این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزادری مجمع عمومی عادی است.
تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی "عادی"و "عادی به طور فوق‌العاده"در کلیه مراحل،با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است،‌مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.
ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
1. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی اعضای اصلی و
علی البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2. شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن.
3. تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن .
4. شنیدن ،رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
تبصره : بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.
5. دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه‌های آتی انجمن.
6.تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.
7. بررسی ، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده است.
8.تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی ، تعلیق عضویت شده‌اند،یا عضویت آنان توسط هئیت مدیره پذیرفته نشده است.
9.تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضاء و غیره.

10.تصویب تشکیل کار گروه‌های مورد نیاز و تأسیس تعاونیها.
11. تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون‌های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.تفویض اختیار به هیئت مدیره
12.تصویب هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره .
13. تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
14. مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جزآنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 12-مجمع عمومی فوق‌العاده
1. هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
2. مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضاء تشکیل می‌شود.چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق(نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد.
در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.
تبصره 1: موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده درج شود.
تبصره 2: انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.
تبصره 3: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیأت تسویه را تعیین کند.

ماده 13: هیأت مدیره
1. هیأت مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ،برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دو دوره متوالی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع میباشد .

2. هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رییس،یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا اعضای انجمن – به جز بازرس- یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند.
3.هیأت مدیره باید صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورت جلسه ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورت جلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
4. جلسات عادی هیأت مدیره هر 30 روز یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء (حداقل 3 نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره بر حسب ضرورت ، بنا به دعوت رییس یا نایب رییس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است. مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند میزان حق الزحمه هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد .
تبصره 2- غیبت اعضای هیأت مدیره در هشت جلسه متوالی ، در صورتی که فاصله هشت جلسه کمتر از سه ماه نباشد یا ده جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای از مقام هیأت مدیره تلقی می‌شود و در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.
5. هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تایید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهی نامه ثبت انجمن نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و مو سسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را به امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه دار، رییس یا دبیر) را افتتاح نمایند
6. رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشترکاَ صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد،اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.
تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود .
7.در صورت استعفاء ،فوت ،از دست دادن شرایط عضویت ،لغو عضویت یا غیبت –با توجه به مفاد تبصره 2 بند 4 ماده 13- اعضای هیأت مدیره ،اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند.تبصره 1- برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره-با توجه به مفاد بند 7 ماده 13- انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می‌شود.
تبصره 2-در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند(به عنوان مثال سه نفر در ترکیب پنج نفره ) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.
8. هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی ،به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی ،تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 14- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
1. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است .
2. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفتر مجامع –دفتر مصوبات هیأت مدیره –دفاتر مالی-دفتر عضویت ).
3. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.
4. بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن.
5. بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی .
6. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن.
7. تعیین محل رسمی دفتر انجمن.
8. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
9. بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن.
10. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجادامکانات رفاهی برای اعضاء.
11. وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ،حقوقی، قضائی، دستگاه‌های دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هرگونه دعاوی و شکایات مطرح علیه انجمن.
12. اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به مفاد بند 9 ماده 11.
13. بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی.
14. تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
15. تشکیل کارگروههای مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی ،کارگروه امور حقوقی، کارگروه رفاهی و سایرکارگروه‌ها برای انجام فعالیت ‌های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند 10 ماده 11.
16. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط
ماده 15- وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره :
1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.
2. اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه .
3. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن،برای اجرا و پیگیری آن.
4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسوولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد.
5. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن.(با توجه به مفاد بند 6 ماده 13 و تبصره آن).
6. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره برعهده رییس قرار می‌گیرد.
تبصره –قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.
ماده 16- به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می‌شود.
1. مسئول مستقیم "دبیرخانه" دبیر انجمن است.
2. دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، می‌تواند دارای کارکنانی باشد.
ماده 17 – وظایف و اختیارات دبیر :
1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک ،صورت جلسات ،سوابق اعضاء و دفاتر انجمن .
2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن .
3. تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدورنامه ها.
4. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.
5. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن.
6. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ،هیأت مدیره و بازرس.
7. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسوولان مربوط.
8. انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره - ‌‌کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسئول هستند.
ماده 18 –خزانه دار
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است.ماده 19- وظایف و اختیارات خزانه دار:
1. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن.
2. اداره امور مالی انجمن،‌ تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌های انجمن.
3. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتیها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط.
4. نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن
5. ثبت دریافت ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.
6. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی.
تبصره - خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 20 بازرس
‌1. بازرس و بازرس علی‌البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رای مستقیم و مخفی اعضاءحاضر در مجمع برای مدت 1سال انتخاب و در صورت حفظ شرایط لازم تجدیدانتخاب آنان برای دوره بعدی مانعی ندارد.
2. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل اول برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود.
ماده 21- وظایف و اختیارات بازرس‌ :
1. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی "عادی" و "فوق‌العاده" .
2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن.


تبصره 1: در صورت درخواست بازرس ، خزانه دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین ، در اختیار او بگذارد.
3. پیگیری و رسیدگی به شکایت اعضاء و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی.
4. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی .
5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
6. شرکت در جلسات هیأت مدیره ( در صورت لزوم ) بدون داشتن حق رای.
تبصره 1 : ‌ بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ،گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را بررسی و گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.
فصل پنجم
سایر مقررات
ماده 22 - نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند
1- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی .
3- عدم عضویت همزمان در هیأت مدیره، بازرسی در اصناف سینمایی دیگر.
4- حداقل5 سال عضویت مستمر در انجمن مدیران تدارکات
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد
6-روشن بودن وضعیت نظام وظیفه
7. داشتن مدرک تحصیلی دیپلم
8. حداقل سن بازرس 30 سال تمام باشد .
تبصره : در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن سابقه عضویتی میتواند در تشکل های فرهنگی یا صنفی عرصه سینمایی باشد .
ماده 23 - شرایط اختصاصی ( جهت مدیریت تدارکات )
1- داشتن شرایط ماده 4
2- داشتن 5 سال سابقه عضویت
3- داشتن 5 قرارداد فیلم سینمایی و درج نام در تیتراژ فیلم مربوطه بعنوان دستیار تدارکات
تبصره : معرفی نامه ای از هیأت مدیره انجمن جهت ارائه به تهیه کننده بعنوان مدیر تدارکات الزامی میباشد .
ماده 24 –هزینه های نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضاء و خودیاری آنان تامین می‌شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.
ماده 25– مسئولان انجمن ، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن یا خارج از آن در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
ماده 26– انجمن در موارد زیر منحل می‌شود :
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه .
2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تجدید انتخابات هیئت مدیره
3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست .
تبصره 2-‌از تاریخ انحلال ، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارد. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه‌های سراسری یا محلی ( بر اساس حوزه فعالیت انجمن) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شود،مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخابات 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.


تبصره 4- چنانچه انجمن بر اساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان‌پذیر نباشد، رییس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویه‌ای از بین اعضای با سابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
ماده 27– چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد.بازرس می‌تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است وضعیت انحلال انجمن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
ماده 28–هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی ازکلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها،ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد.
ماده 29– هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است .
ماده 30–هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی قابل اجراست .
ماده 31– این اساسنامه در 5 فصل و 31 ماده و 130بند و 47 تبصره در تاریخ 09/ 03 / 96 با اکثریت آراء به تصویب
مجمع عمومی موسس /فوق العاده انجمن صنفی کارگری ،مدیران و دستیاران تدارکات سینما استان تهران رسید .

و من الله توفیق