English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه کانون آهنگسازان سینمای ایران


          
به نام خدا

اساسنامه کانون آهنگسازان سینمای ایران

فصل اول : کلیات
ماده 1 : با رعایت مقررات این اساسنامه و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای هدفهای مندرج در این اساسنامه،
کانون آهنگسازان سینمای ایران وابسته به خانه سینما تشکیل می‌شود.
ماده 2 : کانون به هیچ دسته و گروه سیاسی وابستگی ندارد.
ماده 3 : نام کانون ، کانون آهنگسازان سینمای ایران است که در این اساسنامه. به اختصار کانون نامیده می‌شود. و برای مدت
نامحدود تشکیل گردیده است.
ماده 4 : مرکز فعلی کانون در تهران می‌باشد .
فصل دوم : وظایف
ماده 1 : ارتقاء کمی و کیفی موسیقی فیلم در سینمای ایران.
ماده 2 : حفظ و گسترش هویت فرهنگی و ملی در موسیقی سینمای ایران
ماده 3 : حمایت از حقوق صنفی (مادی و معنوی) اعضاء کانون.
ماده 4 : ایجاد زمینه‌های مناسب برای تبادل تجربیات و اندیشه‌های اعضاء کانون
ماده 5 : ایجاد ارتباط و بررسی زمینه‌های همکاری با سازمانها و مراکز فرهنگی و هنری ایران و جهان به منظور توسعه هنری و
فرهنگی موسیقی فیلم در ایران.
ماده 6 : مشارکت در زمینه تدوین سیاست های فرهنگی و هنری و اقتصادی موسیقی سینمای ایران.
ماده 7 : برقراری ارتباط و هماهنگی با دیگر مجامع صنفی سینمای ایران.
ماده 8 : استفاده بهینه و مطلوب از موسیقی و سازهای اصیل ایرانی، با توجه به محتوای فیلم هائی که این امکان برای آنها وجود دارد .
فصل سوم : عضویت در کانون
ماده 1: اعضای کانون بر سه دسته تقیسم خواهند بود. اعضای پیوسته، اعضای وابسته و اعضای افتخاری.
ماده 2: اعضای پیوسته علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی عضویت در کانون، بایستی حداقل دارای سابقه فعالیت حرفه‌ای در ساخت سه موسیقی برای فیلم یا  سریال های تلویزیونی باشند.
تبصره 1: اعضای پیوسته که اعضای اصلی کانون می‌باشند، حق شرکت در تمامی جلسات رسمی و مجامع عمومی کانون را داشته و دارای حق رای و انتخاب شدن می‌باشند.
تبصره 2 : اعضای کانون در صورت اشتغال در حرفه ی دیگر سینمایی می تواند تنها در یک تشکل صنفی به عنوان عضو اصلی (پیوسته ) و در تشکل صنف دیگر به عنوان عضو فرعی (وابسته) پذیرفته شود و در تغییر وضعیت پیوسته و وابسته فقط یک بار امکان پذیر می باشد.
ماده 3: اعضای وابسته شامل اعضایی است که شرایط عمومی عضویت در کانون را داشته، ولی در هنگام عضویت ، سابقه فعالیت در زمینه ساخت کمتر از سه فیلم و سریال را دارند.
تبصره 1: اعضای وابسته حق شرکت و ارائه رای در مجامع عمومی و جلسات رسمی کانون را داشته، لیکن فاقد حق انتخاب شدن برای شورای مرکزی و هیئت فنی می‌باشند.
تبصره 2: اعضای وابسته می‌توانند پس از انجام سومین کار حرفه‌ای در موسیقی فیلم و سریال های تلویزیونی با تایید هیئت فنی و شواری مرکزی به عنوان عضو پیوسته پذیرفته شوند.
ماده 4: کانون می‌تواند با تایید شورای مرکزی، افرادی را که دارای اعتبار هنری یا علمی ویژه ای در موسیقی و یا زمینه‌های دیگری را به عنوان عضو افتخاری کانون بپذیرد.
تبصره 1: اعضای افتخاری فاقد حق انتخاب شدن و ارائه رای می‌باشند.
ماده 5 : عضویت در کانون با تصویب شورای مرکزی، به شرط دارا بودن شرایط ذیل میسر خواهد بود.
1: تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2: حداقل سن هجده سال تمام .
3 : اشتغال به حرفه و مرتبط به تشکل صنف مربوطه.
4 : نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادر نشده از مراجع داوری خانه سینما .
5 : نداشتن سابقه موثر کیفری در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی .
6: درخواست کتبی عضویت از شورای مرکزی کانون نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی .
7: قبول اساسنامه و آئین نامه‌ها و مقررات کانون نداشتن سابقه جزای کیفری در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی .
8: پرداخت حق عضویت و سایر هزینه‌هایی که به تصویب مجمع عمومی کانون رسیده باشد.
9: تایید صلاحیت فنی و اخلاقی متقاضی به وسیله شورای مرکزی کانون براساس ضوابط اساسنامه
ماده 6: خروج از عضویت کانون، برای اعضاء اختیاری است و با تقاضای کتبی عضو از شورای مرکزی کانون میسر می‌باشد.
ماده 7: در موارد ذیل شورای مرکزی می‌تواند عضو را پس از اخطار کتبی اخراج نماید.
1 -  عدم پرداخت حق عضویت و سایر هزینه‌هایی که به تصویب مجمع عمومی کانون رسیده باشد.
2: مبادرت به اعمالی که خلاف اساسنامه، آئین‌نامه‌ها و سایر مصوبات کانون باشد.
3: عدم رعایت شئونات هنری و اخلاقی.
ماده 8: تصمیم گیری در مورد فسخ عضویت به عهده شورای مرکزی می‌باشد و عضو اخراجی می‌تواند به وسیله شورای مرکزی یا بازرس کانون از اولین مجمع عمومی تقاضای رسیدگی نماید. این ماده در مورد فرد متقاضی که درخواست عضویت او پذیرفته نشده است نیز صادق است.

فصل چهارم : ارکان کانون
ماده 9: ارکان کانون عبارتست از:
1-    مجمع عمومی.
2 - شورای مرکزی .
3-  بازرس .
ماده 10 : مجمع عمومی با درخواست اکثریت مطلق اعضاء (نصف باضافه یک ) یا شورای مرکزی و یا بازرس تشکیل می‌گردد.
ماده 11 : جلسات مجمع عمومی توسط  رئیس شورای مرکزی و سه نفر از اعضای شورا که به عنوان رئیس، ناظر و منشی جلسه شورا انتخاب خواهند شد .مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر بعنوان رئیس یک نفر بعنوان ناظر و و یک نفر بعنوان منشی از بین حاضرین انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1: چنانچه نصف باضافه یک اعضای مجمع عمومی بدوا تقاضای خود را به ترتیب به شورای مرکزی یا بازرس تسلیم و ارکان یاد شده ظرف مدت 20 روز به این تقاضا جواب مثبت نداده و مجمع عمومی را تشکیل ندهند ، اعضای مذکور رأساً به دعوت مجمع عمومی اقدام، و باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت تقاضا اشاره نمایند.
ماده 12: مجمع عمومی به دو صورت، عادی و یا فوق العاده تشکیل می‌گردد.
ماده 13: مجمع عمومی عادی سالیانه باید ظرف مدت شش ماهه ابتدای هر سال تشکیل گردد.
ماده 14 : مجمع عمومی عادی در صورت لزوم می تواند پییش از موعد مقرر بطور فوق العاده تشکیل شود .
تبصر1ه : مقررات مربوط به مجمع عمومی سالیانه عادی به مطور فوق‌العاده قابل اعمال است .
ماده 15: دعوت مجمع عمومی از طریق نامه کتبی به نشانی موجود از عضو کانون به عمل می آید. در دعوتنامه باید تاریخ و نشانی جلسه و دستور جلسه قید گردد. فاصله بین دعوت و تشکیل حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
ماده 16 : درج اطلاعیه‌های رسمی کانون در روزنامه های پر شمار منتخت شورای مرکزی و سایت اینترنتی کانون یا خانه سینما خواهد بود.
ماده 17 :  وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
1: استماع گزارش شورای مرکزی و بازرس
2:  بررسی عملکرد  شورای مرکزی و تصویب ترازنامه سال مالی کانون.
3: انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس .
4 -  تعیین خط مشی کانون در سال بعد .
5 -  تصویب آئین نامه‌های پیشنهادی شورای مرکزی و رسیدگی به شکایات یا اعضای اخراجی.
تبصره 1: رای مجمع در این موارد با اکثریت نسبی قطعیت دارد.
ماده 18: مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا نماینده منتخب آنان که عضو پیوسته کانون باشند، رسمیت خواهد یافت. چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور هر عده از اعضای حاضر رسمیت خواهد یافت. به شرط آنکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 19: تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت مطلق آرای (نصف بعلاوه یک ) حاضرین در جلسه رسمی،  و برای انتخاب شورای مرکزی و بازرس اکثریت نسبی معتبر می باشد.
ماده20: هر عضو پیوسته می‌تواند تنها یک وکالت از اعضاء را به عهده بگیرد.
ماده 21 : دعوت از هیأت مدیره خانه سینما برای حضور نماینده هیأت مدیره در مجمع بویژه برای انتخابات .
ماده 22 :‌ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :
1 : تغییر مفاد اساسنامه.
2 : اعلام انحلال کانون و نحوه تصفیه آن.
3 : برکناری پیش از موعد شورای مرکزی و بازرس .
ماده 23 : مجمع عمومی فوق‌العاده، با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت، و  با اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت .
ماده 24 : تصمیمات در مجمع عمومی فوق‌العاده، با اکثریت  دو سوم حاضرین در جلسه رسمی و معتبر می‌باشد.
فصل پنجم :  شورای مرکزی
ماده 25 : اعضای شورای مرکزی از میان اعضای پیوسته کانون و با اکثریت نسبی  آراء مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
ماده 26 : تعداد اعضای شورای مرکزی پنج نفر خواهد بود و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل، به وسیلة مجمع عمومی به ترتیب اکثریت آراء مأخوذه انتخاب می‌شوند.
ماده 27: اعضای شورای مرکزی، نمی‌توانند عضو شورای مرکزی دیگر صنوف سینمایی باشند.
ماده 28: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی بلامانع می‌باشد.
ماده 29: برکناری و انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی منتخب مجمع عمومی، فقط از طریق تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات مجدد امکان پذیر خواهد بود.
ماده 30: شورای مرکزی  در نخستین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و خزانه دار از میان خود اقدام می نماید.
ماده 31 : شورای مرکزی می تواند در چارچوب اهداف و وظاف خود نسبت به تشکیل بخش های پیگیری کننده امور اداری و اجرایی و مالی اقدام نماید:
ماده 32 : اختیارات شورای مرکزی به شرح ذیل است :
1 - پیشنهاد آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر آئین‌نامه‌ها
2 - تصویب میزان حق عضویت و میزان و مبلغی که می‌باید هر آهنگساز موسیقی فیلم در موقع ساخت موسیقی فیلم به صندوق کانون واریز نماید و سایر حقوق متعلقه و سایر هزینه‌ها
3 - وصول مطالبات کانون و پرداخت صاحبان امضا کانون
4 – انعقاد قراردادهای لازم
5 -  تنظیم گزارش عملکرد و دعوت به برگزاری مجامع عمومی
6 - نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و ادارت دولتی و غیر دولتی
              ماده 33 :  اسناد و قراردادها و اوراق تعهد آور کانون، با امضای رئیس شورای مرکزی و خزانه دار معتبر است .
ماده 34: هیچ یک از اعضای شورای مرکزی حق توکیل و تفویض نمایندگی به غیر را برای حضور در جلسه شورا و اعلام رای ندارند.
ماده 35 : خلاصه مذاکرات شورای مرکزی در دفتر ثبت و به امضای حاضرین رسیده و در دفتر کانون نگهداری خواهد شد. در صورت مذاکرات اسامی حاضرین و غایبین قید خواهد شد.
ماده36: جلسات شورای مرکزی، به دعوت و با حضور رئیس یا نایب رئیس شورای مرکزی و با حضور تمامی اعضای شورا رسمیت یافته و تصمیمات، با رای سه نفر از حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 37: هر یک از اعضای شورای مرکزی که بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در یکسال بدون عذر موجه غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهد شد و از اعضای علی‌البدل به عنوان جانشین عضو مستعفی، برای باقیمانده دوره، دعوت خواهد شد.
ماده 38: تعیین هرگونه نمایندگی برای شرکت در جلسات کمیسیون ها و سازمان‌ها به نمایندگی از طرف کانون، به انتخاب  شورای مرکزی می‌باشد.
ماده 39 : انتخاب هیأت فنی که  بر اساس آئین نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود
ماده 40: برای نظارت و بازرسی، در اداره امور کانون، مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته و وابسته کانون، یک نفر را به عنوان بازرس، برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. بازرس حق شرکت در جلسات شورای مرکزی بدون حق رأی  را دارد .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .
ماده 41: وظایف بازرس :  نظارت بر انطباق نحوه اداره کانون با مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، اعلام تخلفات در کارها و در خواست رفع آن از شورای مرکزی، بررسی و طرح شکایات در مجمع عمومی، بررسی گزارش ترازنامه مالی و اداری و تائید آن در مجمع عمومی است.
ماده 42: تا تشکیل مجمع عمومی بعدی و انتخاب بازرس جدید، مسئولیت بازرس قبلی به قوت خود باقی است. خدمات بازرس افتخاری است. اما هزینه انجام ماموریتها، با تصویب شورای مرکزی قابل پرداخت است.
فصل ششم : منابع مالی
ماده 43: کانون موسسه‌ای است غیر انتفاعی که هزینه‌های جاری و احتمالی آن از محل دریافت حق عضویت سالیانه اعضاء و سایر منابع ای که به تصویب مجمع عمومی برسد،‌ تامین می‌شود.
ماده44: سال مالی کانون روز اول فروردین ماه سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد. استثنائاً، اولین سال مالی از تاریخ، تشکیل کانون آغاز و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد.
این اساسنامه مشتمل بر شش  فصل،‌ چهل و چهار ماده و نه تبصره در تاریخ 10/3/89 به تصویب مجمع عمومی کانون رسید.