English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آیین نامه مراجع داوری خانه سینما

فصل اول : اصول کلی
ماده 1 :

اختلافات مرتبط با فعالیتهای سینمایی اعضای تشکل های صنفی خانه سینما و یا دیگر افراد فعال در جامعه سینمایی ایران و در محدوده قراردادهای تنظیمی فی مابین ، موضوع داوری را در چارچوب این آئین نامه شامل می شود. در صورت ارجاع این دعاوی به خانه سینما و یا حکم قرار گرفتن مراجع داوری خانه سینما و پذیرش رأی داوران از ناحیه اصحاب دعوا ، رسیدگی بر اساس مقررات باب داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و مقررات مربوطه صورت می گیرد.
تبصره : با توجه به بروز اختلافات حقوقی میان عوامل و دست اندرکاران تهیه ، تولید و ساخت توزیع و نمایش آثار سینمایی و لزوم برخورد مناسب صنفی و حقوقی با این مسایل در جهت حل و فصل شدن به موقع شان در جامعه اصناف سینمایی ، اقتضاء می کند که اعضای تشکلهای خانه سینما در متن قراردادهای تنظیمی فی مابین ، موضوع حکمیت را پیش بینی و مراجع داوری خانه سینما ( هیأت داوری و شورای عالی داوری ) را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین و صدور رأی نهایی و قطعی و لازم الاجرا تعیین نمایند.

ماده 2 :
مراجع داوری خانه سینما عبارتند از :
الف ) هیأت داوری
ب ) شورای عالی داوری

ماده 3 :
شرایط عضویت در مراجع داوری بشرح زیر می باشد:
الف ) عضویت در یکی از صنوف خانه سینما
ب )داشتن حداقل 15 سال سابقه و حسن شهرت در مجموعه صنفی خود و جامعه سینمایی که با تشخیص شورای مرکزی صنف مربوطه و تأیید هیئت مدیره خانه سینما احراز می شود.
پ )دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه
ت ) دارا بودن حداقل چهل سال سن

ماده 4 :
عضویت اشخاص مشروحه ذیل در ترکیب هیأت داوری و شورای عالی داوری ممنوع است .
الف ) اشخاصی که مفاد احکام قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما نسبت به خود را اجرا نکرده اند .
ب ) قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
پ ) اشخاصی که دارای محکومیت مؤثرکیفری باشند.
ت ) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
تبصره 1 : حضور اشخاص مندرج در بند پ این ماده به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ، بلامانع است.
تبصره2 : حضور مشاورین حقوقی و وکیل خانه سینما در جلسات هیأت داوری و شورای عالی داوری جهت مشورت و بررسی ابعاد حقوقی دعاوی مورد رسیدگی و انطباق با موازین قانونی و رویه های قضایی جاری ، بنا بر دعوت ریاست هیأت یا شورای بدون داشتن حق رأی بلامانع است .
تبصره3 : احراز موانع منع مندرج در بند های ب ، پ ، ت و ث بر عهده هیأت مدیره خانه سینما می باشد.

فصل دوم – شورای عالی داوری
ماده 5 :

شورای عالی داوری متشکل از نمایندگان معرفی شده از سوی کلیه صنوف خانه سینما از هر صنف یک نفر که براساس ماده 3 معرفی شده باشند برای دو سال در عضویت این شورا خواهد بود .
تبصره1 : نماینده هیئت مدیره خانۀ سینما در هیئت داوری، در شورای عالی داوری بدون حق رأی حضور خواهد داشت.
تبصر2 : در صورتی که یکی از اعضاء منتخب شورای عالی به علت استعفاء ( پس از طرح اولیه در جلسه شورا و تصویب آن با اکثریت مطلق آراء ) یا بیماری یا غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی به درخواست کتبی هیئت رئیسه شورا و تصویب اعضاء شورا در اولین جلسه از عضویت شورا کنار برود ، صنف مربوطه مکلف است شخص دیگری را برای عضویت در شورا معرفی کند که مدت عضویت وی ادامه عضویت نفر قبلی خواهد بود .
تبصره 3 : فراخوان دعوت از صنوف عضو جهت معرفی اعضاء شورای عالی داوری حداقل یک ماه قبل از پایان هر دوره از جانب رئیس هیئت مدیره انجام می گیرد .

ماده 6 :
وظایف شورای عالی داوری عبارت است از :
الف ) رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء صادره از هیئت داوری به درخواست رئیس شورایعالی داوری یا رئیس هیات مدیره خانه سینما ظرف یک هفته پس از ابلاغ رای.
تبصره 1 : شورای عالی داوری می تواند در صورت مشاهده ایرادات شکلی و اشکالات ماهوی در رأی بدوی، ضمن اصلاح یا نقض رأی تجدید نظر خواسته رأساٌ نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام و یا عنداللزوم پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیئت داوری اعاده می نماید .
تبصره 2: پرونده های ارجاعی از هیأت داوری ابتدا توسط هیئت رئیسه شورای عالی داوری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نقطه نظرات این هیئت در جلسه شورای عالی داوری برای هیئت عمومی شورا قرائت و بحث و بررسی لازم معمول و نهایتاً رأی گیری صورت خواهد گرفت .
تبصره 3: بررسی و تحقیق در موارد عمومی اختلافات مطروحه جهت تدوین آئین نامه های پیشنهادی هیئت و شورای عالی داوری و توصیه های لازم به هیئت مدیره خانه سینما جهت پیشگیری از بروز اختلافات جامعه سینمایی .
ب ) همکاری و هماهنگی با هیئت مدیره خانه سینما و مجموعه معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی و ادارات تابعه آن ، جهت کسب و احراز تضمینهای لازم برای اجرای احکام صادره ، در چارچوب اساسنامه خانه سینما ، آئین نامه ها و دستورالعملها و مصوبات مجمع عمومی خانه سینما.
پ ) رفع هر گونه ابهام از احکام صادره .

ماده 7:
جلسات شورای عالی داوری با حضور دو سوم اعضایی که دارای حق رأی هستند ء رسمیت خواهد یافت .

ماده 8 :
احکام صادره از سوی شورای عالی داوری با اکثریت آراء اتخاذ می شود و این احکام قطعی و در چارچوب مقررات مبحث داوری قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قابل اجرا است .
تبصره :اعضاء هیئت داوری حاضر در جلسات شورای عالی داوری ، نسبت به تجدید نظر خواهی های بعمل آمده از احکام بدوی حق رأی ندارند و صرفاً در موارد لازم توضیح خواهند داد.

ماده9 :
شورای عالی داوری در نخستین نشست هر دوره ، از میان اعضای خود اقدام به انتخاب هیئت رئیسه ای متشکل از رئیس شورا ، نایب رئیس و دبیر شورا برای مدت دو سال خواهد کرد .
تبصره : چنانچه هر یک از اعضاء هیئت رئیسه بنا به جهات و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ذیل ماده 17 این آئین نامه برکنار شود ، شورا نسبت به انتخاب فرد جدید از بین خود اقدام می کند .

ماده10:
جلسات شورای عالی داوری به تشخیص هیئت رئیسه و به دعوت رئیس شورای عالی داوری تشکیل خواهد شد .
تبصره :رئیس هیأت مدیره خانه سینما در مواقع ضروری می تواند تشکیل جلسه شورای عالی داوری را با ذکر مورد یا موارد خواستار شود .

ماده 11 :
شورای عالی داوری می تواند با تقاضای کتبی حداقل یک چهارم از اعضاء و کسب اکثریت مطلق آراء حاضرین ( هیئت رئیسه در این مورد حق رأی نخواهد داشت ) نسبت به تجدید انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی داوری اقدام نماید .

ماده12 :
تصویب و اصلاح آئین نامه های داخلی مربوط به شورای عالی و هیئت داوری ، از وظایف شورای عالی داوری بوده و با رأی سه چهارم کلیه اعضاء لازم الاجرا خواهد بود .

ماده13:
مدت رسیدگی به پرونده های مطروحه در مراجع داوری ( هیئت داوری و شورایعالی داوری) از تاریخ ارجاع تا صدور رأی نهایی و قطعی ، حداکثر شش ماه است و مراتب طی صورتجلسه ای در بدو امر ، به طرفین دعوی تفهیم می شود و از آنها امضاء گرفته خواهد شد.
تبصره1 : مدت داوری با تراضی و توافق طرفین ، می تواند افزایش پیدا کند .
تبصره2 : مرحله اعاده دادرسی ، به مصابه رسیدگی مستقل خواهد بود و مهلت رسیدگی مقرر در این ماده را (منتزع از مراحل رسیدگی قبلی) شامل خواهد شد.

ماده14:
احکام هیئت داوری و شورای عالی داوری ، با تائید مشاور حقوقی خانه سینما ابلاغ می گردد . در صورت عدم تائید آراء از ناحیه مشاور حقوقی ، پرونده با ذکر صریح مورد یا موارد اشکال حقوقی شکلی و ماهوی ، به هیئت یا شورای عالی داوری اعاده می شود .
در صورت باقی ماندن هیئت یا شورای عالی داوری به رأی خود ، رأی شورای مشترک متشکل از هیئت رئیسه شورای عالی داوری و هیئت داوری و هیئت مدیره خانه سینما با حضور و نظر مشورتی مشاور یا مشاورین حقوقی خانه سینما ، مناط اعتبار و فصل الخطاب خواهد بود .
تبصره : در حالت اخیر ، رأی نهایی صادره به امضای رئیس شورای عالی داوری خواهد رسید و اعضای حاضر در شورا و هیأت های مذکور ، ذیل پیشنویس حکم را امضاء می کنند.

ماده 15:
طرح و انتشار موارد مطروحه در ارکان داوری از جانب هیچیک از اعضای شورای عالی و هیئت داوری مجاز نخواهد بود . در صورت تحقق این امر ، سمت عضو متخلف زایل خواهد شد . در مواردی که انعکاس موضوع با ملاحظه جمیع جهات صنفی ، فردی و اخلاقی و با تصویب اکثریت روسای هیئت مدیره خانه سینما ، شورای عالی و هیئت داوری به مصلحت باشد ، مراتب از طریق دبیر شورای عالی داوری انجام می پذیرد .


فصل سوم : هیأت داوری
ماده16 :
اعضاء هیأت داوری متشکل از 5 نفر خواهد بود که 4 نفر از آنها با رأی مخفی شورای عالی داوری از میان کل اعضاء شورا برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت داوری با حق رأی معرفی می شود. دو نفر اعضاء علی البدل به ترتیب کسب آراء بیشتر از 4 نفر اول تعیین خواهند شد.
تبصره 1 :از نماینده معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که آشنا به مباحث حقوقی بوده و شناخت کافی نسبت به اهالی مختلف صنوف سینمایی داشته باشد، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات هیأت داوری و شورای عالی داوری دعوت به عمل می آید.
تبصره2 : انتخاب مجدد اعضاء هیأت داوری بلامانع است

ماده 17 :
هیأت داوری در نخستین نشست از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیأت با رأی اکثریت نسبی کلیۀ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می کند.
تبصره 1 : در صورت استعفاء ، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضاء هیأت داوری بیش از سه جلسه متوالی ، عضو علی البدل جانشین آنها خواهد شد. در این صورت بلافاصله بنا به درخواست کتبی رئیس شورای عالی داوری خانه سینما ، جلسه ای فوق العاده برای دعوت داوران علی البدل تشکیل خواهد شد. مدت عضویت داوران علی البدل انتخاب شده تا پایان دورۀ هیأت داوری مربوطه می باشد و مرجع تشخیص غیبت غیر موجه ، هیئت رئیسه شورای عالی داوری خواهد بود.
تبصره 2 : در صورت استعفاء یا فوت بیش از دو نفر از داوران اصلی هیأت داوری ، شورای عالی داوری موظف است در نخستین جلسه شورا نسبت به تجدید انتخاب هیأت داوری اقدام نماید.
تبصره 3 : در صورتی که عضو برکنار شده سمتی در هیأت داوری داشته باشد ، انتخاب مجدد در جهت تعیین آن عضو انجام خواهد شد.

ماده 18 :
هیأت داوری ملزم به رسیدگی به دعاوی ارجاع شده از ناحیه دفتر هیأت مدیره خانه سینما است .
.تبصره : چنانچه طرفین دعوی عضو خانه سینما نباشند، اما در قرارداد فی مابین ، مراجع داوری خانه سینما را به عنوان مرجع حل اختلاف و حکمیت تعیین کرده باشند و موضوع اختلاف در چارچوب ماده یک این آئین نامه باشد، هیأت داوری به دعوای مطروحه رسیدگی خواهد کرد.

ماده 19 :
ظرف یک هفته پس از ارجاع دعوی به هیأت داوری ، زمان رسیدگی در دفتر تعیین اوقات رسیدگی توسط دفتر مراجع داوری تعیین و به طور کتبی با درج عبارت « در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد » به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 : تصویر شکوائیه و مدارک استنادی خواهان ، همراه با اعلام وقت رسیدگی حداقل یک هفته قبل از جلسۀ رسیدگی به طرف مقابل ابلاغ خواهد شد.
تبصره2 : عدم حضور هر یک از طرفین دعوا یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مقرر بدون عذر موجه (با لحاظ ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده و آگاهی او از موضوع دعوا ) ، در جلسه تعیین شده ، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره3 : در مواردی که نیاز به اخذ توضیح از خواهان باشد و نامبرده پس از دو بار دعوت ( بدون عذر موجه ) در جلسات مقرر حاضر نشود ، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک موجود بتوان در ماهیت دعوا رأی داد ، حکم مقتضی صادر و در غیر این صورت ، دعوای مطروحه موقتاٌ مختومه اعلام خواهد شد.
تبصره4 : رئیس هیأت داوری بر حسب ضرورت می تواند تصمیم مقتضی مبنی بر رسیدگی به پرونده های مهم و حساس به صورت خارج از نوبت را اتخاذ نماید .
تبصره 5 : هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع یکی از جرایم عمومی باشد و نتیجه رسیدگی به آن اتهام در رأی داوری موثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد ، رسیدگی متوقف و پرونده در بخش کیفری به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده می شود و ادامه رسیدگی پس از حصول نتیجه و صدور رأی قطعی در این خصوص انجام خواهد شد . در صورتی که جنبه کیفری و مدنی پرونده قابل تفکیک باشد ، داوران تا حصول نتیجه قطعی به رسیدگی خود ادامه خواهند داد و به محض اطلاع از احتمال وقوع جرم ، موضوع را به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهند نمود در وضعیت تشریح شده در این تبصره ، رعایت مدت تعیین شده در ماده 13 منتفی است .
تبصره 6: در تشخیص جرم بودن موضوع ، نظر افراد مندرج در تبصره های 1 و 2 ماده 4 ، ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 7 : ادعای جعل و تزویر در سند یا انکار و تردید سند ، مشمول مفاد تبصره های 4 و 5 نیست . در این موارد ، داوران خانه سینما ابتدا با ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته جعل ، خط و امضاء و اثر انگشت ، حدود اصالت یا عدم اصالت سند مورد نظر را بررسی و سپس وارد ماهیت موضوع خواهند شد .

ماده 20 :
هیئت داوری می تواند جلسه رسیدگی را به خواست توأم اصحاب دعوا یا صرفاً خواهان ، فقط برای یکبار ، حداکثر تا مدت 6 ماه به تاخیر بیاندازند .

ماده 21:
هیئت داوری رسیدگی به اختلافات مطروحه را بر اساس مفاد قراردادهای منعقده میان طرفین ، اظهارات و مدارک و مستندات ابرازی آنها ، جهات فنی و حرفه ای موضوع و جنبه های حقوقی مرتبط با آن ، انجام داده و نسبت به صدور رأی اقدام خواهند نمود .

ماده22 :
هیئت داوری در جلسات رسیدگی به دعاوی مطروحه ، در صورت لزوم از نمایندگان هر یک از تشکلهای مرتبط با اختلاف ، برای ارائه نظریات حرفه ای و فنی درباره موضوع دعوت می نمایند . افراد یاد شده در جلسات تصمیم گیری ، حق رأی نخواهند داشت . همچنین داوران هیئت داوری می توانند از تمامی کسانیکه به تشخیص هیئت از موضوع پرونده آگاهی و یا در آن دخالت دارند ، به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد .

ماده23 :
هیئت داوری می تواند در صورت لزوم ، از نظرات مشورتی کارشناسان فنی و حقوقی و اهل خبره ( ولو صنوف خانه سینما ) در رسیدگی به جهات مختلف موضوع مورد اختلاف ، استفاده نمایند .
تبصره : هزینه های مترتب بر اجرای موضوع ماده 23 که بر اساس تعرفه یا شاخص عرفی از ناحیه هیأت تعیین خواهد شد ، از سوی خواهان پرداخت می شود و متعاقباً در صورت محکومیت خوانده ، این هزینه ها نیز جزء محکومیت وی در حکم صادره منظور خواهد شد.

ماده24:
دعاوی متعددی که بر علیه یک شخص در ارتباط با یک پروژه سینمائی مطرح می شود ، همگی توأماً مورد رسیدگی قرار می گیرند و هیأت داوری رسیدگی توأم این پرونده ها را طی صورتجلسه ای تصریح می نماید .

ماده25:
جلسات هیئت داوری حداقل یک بار در هفته به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیئت تشکیل می شود . رئیس هیئت داوری می تواند شخصاًَ یا به توصیه سایر اعضاء و با توجه به کثرت و اهمیت دعاوی، تشکیل جلسات بیشتری را تقاضا کند .

ماده26 :
جلسات هیئت داوری با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر که حضور رئیس یا نایب رئیس در آن الزامی است ، رسمیت خواهد یافت .
صدور حکم موکول به کسب حداقل سه رأی خواهد بود .

ماده27 :
رئیس هیئت داوری بر اساس کثرت پرونده های ارجاعی پس از اخذ موافقت رئیس شورای عالی
می تواند با دعوت کتبی یکی از اعضاء علی البدل، اعضاء هیئت را به دو گروه سه نفره برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی تقسیم نماید .

ماده 28:
در موارد زیر ، داوری متوقف و پرونده مختومه اعلام می شود :
1- استرداد دعوی از سوی خواهان
2 - رضایت کتبی طرفین دعوی
3- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی
تبصره: وراث و قیم قانونی طر ف دعوی متوفی یا محجور ، می توانند ادامه رسیدگی را از داوران خانه سینما درخواست کنند .

ماده 29:
دعاوی زیر قابل ارجاع به هیئت های داوری نیست :
الف ) دعوای ورشکستگی
ب )جرایم کیفری مرتبط با قرارداد .
تبصره : مرجع تشخیص عناوین مندرج در بندهای الف و ب ماده اخیرالذکر ، هیئت داوری با تأیید مشاور حقوقی خانه سینما خواهد بود.

ماده30:
رعایت موارد زیر در آراء داوران الزامی است :
الف ) رأی صادره مستند و متکی به اسناد ، شواهد و و دلائل متقن باشد .
ب )رأی صادره فقط محدود به موضوع داوری ( موضوع مورد اختلاف ) و طرف های دعوی یا اختلاف باشد .
پ ) در رأی صادره باید موضوع حقوق طرفین جهت درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی صادره و ارجاع امر به شورایعالی داوری ظرف مدت مقرر قید گردد .

ماده31:
صورتجلسه اظهارات اصحاب دعوی و گواهان دعوت شده و یا غیبت آنان و هم چنین اظهارات اعضاء هیئت و شورای عالی داوری در جلسات هیأت داوری و شورای عالی داوری باید به وسیله دبیر جلسه نوشته و به امضاء اعضاء و افراد حاضر برسد .

ماده32:
آراء صادره به وسیله هیئت داوری از طریق دفتر هیئت داوری به طرفین دعوی ابلاغ می شود.

فصل چهارم : اعاده دادرسی
ماده 33:

نسبت به آراء قطعیت یافته داوری خانۀ سینما، چنانچه پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که ثابت شود در جریان رسیدگی و دادرسی مکتوم مانده و در اختیارداوران قرار نگرفته است ، می توان درخواست اعاده دادرسی نمود .
تبصره 1: مهلت اعاده دادرسی ، یک ماه از تاریخ وصول اسناد و مدارک جدید یا اطلاع از وجود آن خواهد بود .
تبصره 2: رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی مرجع صادر کننده رأی قطعی به عمل خواهد آمد. هرگاه پس از بررسی اولیه ، درخواست اعاده دادرسی وارد تشخیص داده شود ، ضمن صدور قرار تأخیر اجرای حکم ، پرونده مورد رسیدگی مجدد قرارخواهد گرفت. و حکم موضوع اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی صادر می شود. در صورتیکه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض می شود.
تبصره 3 : نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد .
تبصره 4 : در اعاده دادرسی ، غیر از طرفین دعوا ، مدعی دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .

ماده34 :
به استثنای دعاوی موضوع ماده 33 و تبصره های ذیل آن ، دعاوی که منتهی به صدور حکم قطعی از ناحیه داوران خانه سینما شده است ، قابل طرح و رسیدگی مجدد نیست و مشمول قضیه اعتبار امر مختومه خواهد بود .

فصل پنجم : نحوه اجرای آراء صادره
ماده35:
دفتر مراجع داوری خانه سینما نسبت به ابلاغ دعوتنامه ، اوراق مربوطه و آراء صادره از جانب هیئت داوری و یا شورای عالی داوری به هر نحوه مقتضی به طرفین دعوا اقدام خواهد نمود .
هرگاه محکوم علیه رأی قطعی ، ظرف 15 روز نسبت به اجرای مفاد رأی صادره اقدام نکند ، رئیس هیئت مدیره به درخواست کتبی محکوم له ( ذینفع ) به محکوم علیه ابلاغ می کند که ظرف یک هفته رأی صادره را اجرا و نسبت به جلب رضایت ذینفع اقدام نماید . در غیر این صورت ، رئیس هیئت مدیره در خاتمه مهلت یک هفته ، مراتب عدم تمکین محکوم علیه از رأی صادره را به مقامات ذیربط در حوزه معاونت سینمائی وزارت ارشاد و صنفی که محکوم علیه عضو آن می باشد ، جهت درج در پرونده و اقدام مقتضی اعلام می نماید .
تبصره : گواهی صادره از ناحیه رئیس هیأت مدیرۀ خانۀ سینما در خصوص صحت ابلاغ اوراق و احکام صادره از سوی مراجع داوری ملاک عمل خواهد بود.

ماده36:
در شرایطی که داوران خانه سینما به عنوان حکم مرضی الطرفین در قرارداد اولیۀ محکوم علیه و یا توافقنامه ای که به امضاء وی رسیده پیش بینی شده اند و محکوم علیه در نهایت از رأی قطعیت یافته داوری تمکین نکند ، محکوم له که رأی داوری کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده ، می تواند اجرای رأی صادره را از مراجع ذیصلاح دادگستری در چارچوب مقررات " مبحث داوری " قانون آئین دادرسی مدتی ، درخواست کند .

ماده37 :
اشخاصی که در دعوی طرح شده ذینفع هستند ، نمی توانند در ترکیب هیأت داوری و شورای عالی داوری قرار گیرند.

ماده38 :
هزینۀ داوری در هیأت داوری به میزان یک در صد ارزش خواسته و در خصوص اعتراض به رأی هیأت داوری ، در شورای عالی داوری به میزان یک و نیم درصد خواسته تعیین می گردد.
تبصره 1 : هزینه داوری در دعاوی غیر مالی یکصد هزار ریال در هر مرحله از داوری می باشد.
تبصره 2 : در آندسته از دعاوی مالی که میزان خواسته در ابتدا مشخص نیست هزینه داوری براساس تقویم موقت ارزش خواسته محاسبه که خواهان نسبت به پرداخت هزینه داوری اقدام و مابه التفاوت آن هنگام صدور رأی از سوی خواهان پرداخت خواهد شد.
تبصره3 : هزینه های داوری که در این ماده و تبصره های ذیل آن تشریح شده ، به حساب خانه سینما واریز و در سر فصل جداگانه ای مربوط به هزینه های رسیدگی به دعاوی مراجع داوری نگهداری می شود.

ماده39 :
در تمامی موارد شکلی و ماهوی مربوط به مبحث داوری که در این آئین نامه مسکوت است ، به قوانین و مقررات مربوطه حاکم در کشور ، مراجعه خواهد شد .
این آئین نامه در 5 فصل و38 ماده و 35 تبصره به وسیله هیئت منتخب ، تدوین و با اصلاحات به عمل آمده ، در جلسه خردادماه 1387 به تائید و تصویب هیئت مدیره خانه سینما رسید