English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه خانه سینما ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه خانه سینما

 

فصل یکم:تعریف

ماده ۱
خانه سینما موسسه ای است مستقل، غیر سیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی .متشکل از تشکل های قانونی اصناف هنر، 
صنعت سینمای ایران که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است.

تبصره-ثبت رسمی هرگونه تغییرات از جمله مفاد این اساسنامه،پس از تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد گرفت.

 

ماده ۲
نشانی خانه سینما؛ استان تهران،شهرستان تهران،بخش مرکزی،شهر تهران،بهار، خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان سمنان، پلاک ۲۹. طبقه همکف، کدپستی ۱۵۶۱۷۳۷۵۱۱

 

ماده ۳
هدف از تشکیل خانة سینما کمک به پیشرفت فرهنگ و هنر کشور از طریق تلاش در جهت حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای در امر تولید، توزیع و نمایش هنرصنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی، تامین اجتماعی و همچنین کمک به 
فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش معنوی و حرفه یی اعضاء است.

 

فصل دوم: وظایف

 

ماده ۴
وظایف خانه سینما به قرار زیر است:

۱. کمک به ایجاد امنیت شغلی.

۲. کمک به فراهم ساختن امکانات رفاهی مناسب برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ایجاد تعاونی های مصرف و مسکن و صندوق های حمایتی و نظایر آن.

۳. مشارکت و حضور در کلیة شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم در تعامل با تشکل های صنفی ذیربط.

۴. بررسی و ارائه پیشنهادها برای برقراری استانداردهای حرفه یی تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور به موسسات ذیربط.

۵. بررسی و تصویب استانداردهای سینمای حرفه یی که از طریق تشکل های صنفی سینمایی یا گروه های کارشناسی ارائه می شود و در صورت نیاز اقدام برای اخذ تائیدیة لازم از مراجع ذی صلاح.

۶. کمک به ایجاد و توسعة نظام های اطلاعاتی روزامد مربوط به منابع، عوامل و محصولات سینمای ایران و جهان.

۷.ترغیب و حمایت از فعالیت های خلاق و مهم دست اندرکاران سینمای حرفه یی در زمینه های تولید، توزیع، نمایش، پژوهش و آموزش جهت ارتقای هنر- صنعت سینما.

۸. حفظ شأن فرهنگی و هنری دست اندرکاران سینما به منظور صیانت از حیثیت حرفه یی آنها.

۹. فراهم ساختن بستر مناسب برای پیشگیری و کاهش اختلافات حرفه ای از طریق تدوین مقررات و تنظیم قراردادهای الگو.

۱۰. ایجاد و تحکیم تشکل های داوری در جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی بر اساس قراردادهای میان اعضاء و سایر افراد طرف قرارداد و تشکل های صنفی مرتبط با فعالیت های سینمایی به موجب آئین نامة مربوط و فراهم ساختن تمهیدات لازم برای اجرای قانونمند آراء صادره.

۱۱. ایجاد نهادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط و برگزاری نشست ها، همایش ها و دوره های آموزشی و انتشار کتاب های فرهنگی و گاهنامه های تخصصی سودمند و برگزاری سالی یک بار جشن صنفی سینما به منظور تقدیر، تکریم و تشویق برگزیدگان هر صنف.

 

فصل سوم: عضویت

ماده ۵
اعضای خانه سینما عبارتند از تشکل های قانونی صنفی مستقل در بخش های تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور.


ماده ۶
شرایط عضویت تشکل صنفی در خانة سینما منوط به پذیرش مبانی مندرج در اساسنامه و آئین نامه های خانه سینما، انطباق ارکان اساسنامة صنف با اساسنامة خانه سینما و پرداخت حق عضویت است. این امر نافی استقلال قانونی و تخصصی تشکل های صنفی 
عضو نیست.

تبصره-درخواست عضویت تشکل صنفی جدید همراه با گزارش هیئت رئیسه در این خصوص،جهت اتخاذ تصمیم در نخستین مجمع عمومی مطرح می شود.

 

ماده ۷
یک تشکل صنفی نمی تواند دو حرفه متفاوت را نمایندگی کند.


ماده ۸
در هر حرفه سینمایی فقط یک تشکل صنفی می تواند به عضویت خانه سینما درآید.


ماده ۹
اعضای تشکل های عضو در صورت اشتغال در حرفه های مختلف مرتبط می توانند در تشکلهای متعدد عضو شوند لیکن امتیازات رفاهی یا اجتماعی اعطایی به انها و حق رای و نامزدی ایشان در مجمع عمومی خانه سینما،تنها از طریق یک تشکل به انتخاب عضو منطور 
خواهد شد.

 

ماده ۱۰
پذیرش، تعلیق ولغو عضویت اعضای تشکل های صنفی به موجب آئین نامه یی است که توسط تشکل های صنفی مربوطه تهیه و تصویب شده و به تأیید هیئت مدیرة خانه سینما نیز رسیده باشد.


ماده ۱۱
تشکل های صنفی عضو خانه سینما میتوانند طبق اساسنامه خود عضو افتخاری بپذیرند.

تبصره - تشکل های صنفی عضو نمیتوانند اعضای افتخاری خود رابرای تصدی سمت های مراجع داوری و شوراهای تخصصی و مجامع عمومی خانة سینما معرفی کنند.

 

ماده ۱۲
شرایط عمومی اعضای تشکل های صنفی عضو خانة سینما به شرح زیر است:

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲. اشتغال به حرفه مرتبط با تشکل صنفی مربوطه.

۳. نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما.

۴. نداشتن سابقه کیفری مؤثر در چهارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی.

۵. التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه

 

فصل چهارم: ارکان خانه سینما

 

ماده ۱۳
ارکان خانه سینما عبارتند از:

۱. هیأت مؤسس.

۲. مجمع عمومی.

۳. هیئت رئیسه.

۴. بازرس.

 

ماده ۱۴

هیات مؤسس متشکل از آقایان سیدفخرالدین انوار- سیدمحمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیأت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را دارا بود که پس از ایفای وظایف مذکور، منحل شد.

 

ماده ۱۵
مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن خانة سینما، متشکل از اجتماع تشکل های قانونی صنفی عضو خانة سینما است.

 

ماده ۱۶
مجامع عمومی خانه سینما به صورت «عادی» و «فوق العاده» برگزار می شود.

تبصره - اهم مباحث و مصوبات مجامع باید در « دفتر ویژه مجامع» ثبت شده و به امضای اعضای هیئت رئیسة هر مجمع برسد.

 

ماده ۱۷
مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول هر سال یک بار با حضور دست کم دو سوم اعضاء آن رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای نوبت دوم نهایتا یک هفته پس از تاریخ جلسه اول دعوت انجام شده و با حضور نصف بعلاوه یک اعضا 
حاضر در مجمع عمومی رسمیت خواهد یافت.

تبصره: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری به طور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

 

ماده ۱۸
دعوت مجامع عمومی با تصویب هیئت رئیسه یا بازرس یا حداقل نصف به اضافه یک تشکلهای عضو و از طریق انتشار در روزنامه کثیر الانتشار یا دعوتنامه و حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری آن خواهد بود. در مواردی که گزارش یا برنامه هر یک از ارکان خانه سینما 
می‌بایست توسط مجمع عمومی به تصویب برسد، مقام دعوت کننده موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، گزارش یا برنامه خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خانه سینما به اعضاء اطلاع دهد.

 

ماده ۱۹ 

نحوه اداره مجامع عمومی

۱. اعضای خانه سینما (دارندگان حق امضا مجاز تشکل) مکلفند قبل از برگزاری مجمع عمومی یک نفر نماینده تام الاختیار خود را جهت حضور در مجمع عمومی با ذکر مشخصات کامل معرفی نمایند. حضور همراه بدون داشتن حق رای و به صورت مستمع حداکثر ۳ نفر از طرف هر عضو بلامانع است.

۲. پس از به حدنصاب رسیدن و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط مقام دعوت کننده، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از رئیس، ناظر و منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخـاب و ادارة‌ جلسه را بر عهــده خواهند گرفت.

۳. در صورتی که انتخابات در دستور جلسه مجمع عمومی باشد،هر یک از اعضاء خانه سینما می توانند حداکثر تا ۱۰ روز کاری رور قبل از برگزاری مجمع عمومی یک نماینده جهت نامزدی عهده دار شدن سمت مورد انتخاب به برگزار کنندگان مجمع عمومی به صورت کتبی معرفی کند. اعضا هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید نامزد انتخابات موضوع دستور مجمع باشند.

۴. برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای دارای حق رای خانه سینما را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، به امضای اعضای حاضر برسانند.

۵. هیات رئیسه مجمع، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیئت رئیسه و نیز بازرس اصلی و علی البدل یا دیگر منتخبان را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

۶. هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از دو هفته متجاوز نباشد؛ معین کند. تمدید جلسه، نیاز به

دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است و در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

۷. چنانچه اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات آن کتباً اعتراض نمایند، هیئت رئیسه مجمع مکلف خواهد بود، حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای معترض یا عند اللزوم کلیه اعضا برساند.

۸. چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد، هیئت رئیسه مجمع، ابطال تصمیم متخذه مورد اعتراض را به مقام دعوت کننده اعلام تا به ترتیب مقرر در اساسنامه، تجدید مجمع عمومی، صورت پذیرد.

۹. نماینده معرفی شده عضو خانه سینما برای عضویت در ارکان تا 10 سال نمیتواند توسط عضو دیگر خانه سینما برای این سمت معرفی شود و نباید سابقه کیفری مؤثر در چهارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی و حکمِ اجرا نشدة قطعیِ صادره از مراجع داوری خانه سینما را داشته باشند.


ماده 
۲۰

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است:

۱. استماع و رسیدگی به گزارش های عملیاتی – مالی هیئت رئیسه و بازرس.

۲. انتخاب اعضای هیئت رئیسه و انتخاب بازرس طبق ضوابط این اساسنامه.

۳. عزل هیئت رئیسه و بازرس.

۴. انتخاب سه عضو شورای صیانت.

۵. بررسی و تصویب آئین نامة هایی که به صلاحدید هیئت رئیسه به مجمع عمومی واگذار می شود.

۶. تصویب حق الزحمه اعضای هیئت رئیسه و بازرس.

 

ماده ۲۱

مصوبات « مجمع عمومی عادی» با رأی اکثریت مطلق حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره ۱-انتخاب اعضای هیئت رئیسه و بازرس در مجامع عمومی با "اکثریت نسبی" آرا صورت خواهد پذیرفت.

تبصره۲-پیشنهاد عزل هیئت رئیسه و بازرس (موضوع بند ۳ ماده ۲۰)نیاز به رای سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع دارد.

 

ماده ۲۲
"مجمع عمومی فوق العاده" می تواند، در هر زمان از سال، به درخواست اکثریت مطلق اعضای هیئت رئیسه یا بازرس و یا نصفه به اضافه یک اعضای مجمع با ذکر دستور جلسه تشکیل می شود.

 

ماده ۲۳
جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضا رسمیت خواهد یافت.

 

ماده ۲۴
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانة سینما (علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده 20 این اساسنامه ) به شرح زیر است:

۱. بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه خانه سینما و ارائه آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۲. بررسی پیشنهاد انحلال خانة سینما و در صورت تصویب تعیین مدیر تصفیه برای اخذ مجوزهای لازم.

۳. بررسی و تصویب منابع درآمد به نحوی که موازی فعالیتهای اعضای تشکل های صنفی عضو و مفاد اساس نامه خانه سینما نباشد.


ماده ۲۵
اعتبار تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای موافق دو سوم اعضای حاضر در جلسه است.

تبصره - در مورد پیشنهاد «انحلال خانه سینما» رای چهار پنجم اعضای حاضر در جلسه لازم است.

 

فصل پنجم: هیئت رئیسه خانه سینما

 

ماده ۲۶
هیئت رئیسه خانه سینما دارای 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین نمایندگان اعضای خانه سینما با رای کتبی و مخفی در جلسه مجمع عمومی عادی،برای مدت 2 سال انتخاب می گردند.

تبصره ۱ – تجدید انتخاب اعضای هیئت رئیسه فقط برای یک دوره متوالی بلامانع است.

تبصره ۲ – تا تعیین و انتخاب هیئت رئیسة جدید، هیئت رئیسه موجود مسئول اداره امور جاری خانه سینما است.

 

ماده ۲۷
در صورت فوت، کناره گیری، حجر یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای اصلی هیئت رئیسه، اعضای علی البدل به ترتیب آرای مأخوذه جایگزین آنان می شوند.

تبصره ۱-غیبت غیر موجه عبارت است از:

۱.غیبت در سه جلسه عادی متوالی در صورتی که فاصله سه جلسه کمتر از سه ماه نباشد.

۲.غیبت در پنج جلسه رسمی غیر متوالی در طول یک سال.

تبصره۲ - استعفای عضو یا اعضای هیئت رئیسه باید در دبیرخانة هیئت رئیسه ثبت و رونوشت آن به بازرس ارائه شود. هیئت رئیسه باید در نخستین جلسه که حداکثر تا پانزده روز بعد و با دعوت از بازرس تشکیل می شود تصمیم خود را به عضو مستعفی اعلام کند.


ماده ۲۸
در صورت کاهش اعضاء (اصلی و علی البدل) هیئت رئیسه به کم تر از ۷ نفر، به هر یک از علل مندرج در ماده 27 این اساسنامه، تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیئت رئیسة جدید الزامی است.

 

ماده ۲۹

در صورت کاهش اعضای هیئت رئیسه (اصلی و علی البدل) به کم تر از ۹ نفر، در نخستین مجمع عمومی نسبت به ترمیم اعضا از میان تشکل های صنفی فاقد نماینده در هیئت رئیسه و بازرس اقدام می شود.

 

ماده ۳۰
اعضای هیئت رئیسه خانه سینما پس از انتخاب نمی توانند به طور همزمان رئیس رکن اداره کننده تشکل صنفی خود باشند.

 

ماده ۳۱
هیئت رئیسه در اولین جلسه و حداکثر در مدت چهل و پنج روز پس از انتخاب، رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی هیات رئیسه را از اعضای خود انتخاب می کند.

تبصره - رئیس هیئت رئیسه خانة سینما هم زمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما و تلویزیون پست مدیریتی داشته باشد.

 

ماده ۳۲
جلسات هیئت رئیسه با حضور چهار عضو اصلی رسمیت داشته و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

 

ماده ۳۳
هیئت رئیسه در اولین جلسه رسمی خود مکلف است برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات عادی و نحوه دعوت از اعضای هیئت رئیسه را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند.

تبصره ۱ - در کلیة جلسات هیئت رئیسه صورت جلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر، در دفتر صورتجلسات هیئت رئیسه ثبت شده و مصوبات آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت رئیسه برای اجرا به مدیر عامل ابلاغ و رونوشت آن به بازرس تسلیم می شود.

تبصره ۲ - جلسات فوق العاده به درخواست حداقل سه عضو هیئت رئیسه یا به درخواست مدیرعامل با ذکر مورد، تشکیل می شود.

تبصره ۳- در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت رئیسه در جلسات فوق العاده، ریاست سنی عهده دار تشکیل، اداره، امضاء و ابلاغ مصوبات هیئت رئیسه خواهد بود.

تبصره ۴- عدم حضور در جلسات فوق العاده به عنوان غیبت محاسبه نمیشود.

 

ماده ۳۴

وظایف و اختیارات هیئت رئیسه:

۱. هیئت رئیسه موظف است اهداف و سیاست های کلی خود را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای خانة سینما برساند و سازوکاری فراهم کند که سیاست های مذکور با تعامل اعضا ارزیابی و نقد شود.

۲. هیئت رئیسه موظف است ظرف حداکثر دو ماه پس از انتخاب نسبت به استخدام مدیرعامل خانه سینما اقدام کند.

تبصره- تا زمانی که مدیر عامل خانه سینما منصوب نشده است رئیس هیئت رئیسه عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود.

۳. بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های اجرایی مرتبط با اهداف خانه سینما و بودجه های مربوطه.

۴. ایجاد تمهیدات لازم برای بررسی، تصویب و ابلاغ کلیه نظام های اجرایی و مدیریتی، طرح تشکیلات، شرح وظایف و آئین نامه های مورد نیاز برای اجرایی شدن مفاد اساسنامه خانه سینما.

۵. بررسی درخواست عضویت تشکل های صنفی جدید در چهارچوب مفاد اساسنامه خانة سینما و اعلام نظر به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم نهایی.

۶. نصب و عزل و رد یا پذیرش استعفای مدیرعامل خانه سینما.

۷. بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش ادواری عملکرد مدیرعامل.

۸. تهیه و تنظیم تراز مالی و گزارش عملکرد هیئت رئیسه و ارسال آن همراه گزارش بازرس به تشکل های صنفی عضو، حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی.

۹. اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت و شرکت در مجامع داخلی و بین المللی.

۱۰. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور.

۱۱. معرفی نمایندگان خانه سینما برای مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم و دستگاههای نظارتی و قضایی با تعامل و تبادل نظر مستمر و موثر تشکل های صنفی ذیربط.

۱۲. تعیین دستمزد مدیرعامل و اعضای هیئت ها و شوراهای منتخب مجمع عمومی یا هیئت رئیسه و نیز فوق العاده حقوق رئیس هیئت رئیسه.

۱۳. پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیئت رئیسه برای تصویب به مجمع عمومی.

۱۴. پیشنهاد لغو عضویت اعضا به مجمع عمومی با ذکر دلایل.

۱۵. تعلیق و لغو تعلیق عضویت اعضا.

تبصره – در صورت تخلف تشکل های صنفی عضو از اهداف و وظایف تعیین شده در اساسنامه و آئین نامه های خانه سینما، هیئت رئیسه می تواند عضویت تشکل صنفی متخلف را تا برگزاری نخستین مجمع عمومی (براساس آئین نامه مصوب مجمع عمومی) به حالت

تعلیق درآورده و گزارش آن را همراه با گزارش بازرس برای اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه کند.

۱۶. ایجاد تمهیدات لازم برای رعایت حقوق متقابل مادی و معنوی اعضای تشکل های صنفی مختلف بخش های تولید، توزیع و نمایش به ویژه تنظیم و ارائة قراردادهای الگو.

۱۷. فراهم آوردن ساز و کار لازم برای حصول اطمینان از صحت انتخابات و عملکرد تشکل های صنفی عضو بر اساس اساسنامه و آئین نامه های تشکل صنفی مربوطه.

۱۸. تشکیل کمیته های تخصصی برای تسهیل اجرای مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما.

۱۹. اعضاء هیئت رئیسه حق واگذاری وظایف خود را در حوزه سیاستگذاری و تصویب پروژه ها و طرحها ندارند.

۲۰. بررسی و تصویب منابع درآمدی و تعیین حق ورودی و عضویت سالانه اعضاء

 

ماده ۳۵
با تغییر هیئت رئیسه خانه سینما به موجب مفاد این اساسنامه، هیئت رئیسه پیشین موظف است بلافاصله کلیه اسناد، مدارک، وجوه و اوراق بهادار را طی صورت جلسه یی به هیئت رئیسة جدید تحویل دهد.

 

ماده ۳۶
وظایف و اختیارات رئیس هیئت رئیسه عبارت است از:

۱. دعوت اعضاء به حضور در جلسات هیئت رئیسه و اعلام آن به بازرس.

۲. تشکیل و ادارة جلسات هیئت رئیسه.

۳. امضاء و ابلاغ مکاتبات و مصوبات هیئت رئیسه.

۴. پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و گزارش آن به هیئت رئیسه.

۵. دعوت به تشکیل و ریاست جلسات « شورای صیانت».

۶. ترتیب ارجاع دعاوی مرتبط با دیوان داوری خانه سینما، برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی.

۷. شرکت در جلسات و نشست های مرتبط با سینما به نمایندگی از سوی هیئت رئیسه به منظور تحقق اهداف خانه سینما و ارائه گزارش آن به هیئت رئیسه.

۸. عقد قرارداد استخدام مدیرعامل.

 

فصل ششم: مدیرعامل

 

ماده ۳۷
مدیرعامل خانه سینما به عنوان بالاترین مقام اجرایی، توسط هیئت رئیسه انتخاب و استخدام می شود.

تبصره ۱- مدیرعامل نمی تواند از میان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شود.

تبصره ۲ - ماموریت مدیر عامل حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع است.


ماده ۳۸
مشخصات مدیرعامل:

۱. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی.

۲. نداشتن سابقة کیفری مؤثر در چهارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی به تائید مراجع ذیصلاح.

۳. نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادره از هیئت داوری خانه سینما.

۴. عدم اشتغال به مشاغل دولتی و مشاغلی که موجب تعارض با خانه سینما می گردد.

 

ماده ۳۹

وظایف و اختیارات مدیرعامل:

۱. مدیرعامل صرفا یک مدیر اجرایی است.

۲. انجام امور اجرایی اعم از اداری، فرهنگی و مالی خانه سینما در چهارچوب مصوبات هیئت رئیسه و امضای قراردادهای استخدامی کارکنان مورد نیاز خانه سینما.

تبصره- مصاحبه ها، اظهار نظرها و صدور بیانیه ها نیز مشمول مصوبه هیئت رئیسه است.

۳. ارائه طرح ها و برنامه ها و نظام نامه های اجرایی منطبق با اهداف تشکل های صنفی برای تصویب هیئت رئیسه.

۴. نصب و عزل مدیران بخش های اجرایی خانه سینما با مجوز و تائید هیئت رئیسه خانه سینما.

۵. امضای قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مصوبات هیئت رئیسه.

۶. در صورت تفویض اختیار،امضای هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور با رعایت بند ۱۰ ماده ۳۴.

۷. تهیه و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت امور اجرایی و تراز مالی در پایان هر دوره مالی به هیئت رئیسه.

۸. نمایندگی خانه سینما و تشکل های صنفی عضو در مراجع قضایی و استخدام وکیل دادگستری با تائید و انتخاب هیئت رئیسه خانه سینما جهت طرح و اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع و پاسخگویی به دعاوی و شکایات مطروحه علیه خانه سینما.

۹. در صورت لزوم مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت رئیسه بخشی از اختیاراتش را به مدیران اجرایی که مورد تائید هیئت رئیسه باشند، تفویض کند.

 

ماده ۴۰

در صورت انقضای مدت مسئولیت مدیر عامل، تداوم فعالیت وی با نظر موافق هیئت رئیسه، تا تعیین مدیرعامل جدید بلامانع است.


فصل هفتم : بازرس  

 

ماده ۴۱
مجمع عمومی عادی خانه سینما از میان نامزدهای معرفی شده توسط اعضا که نامزدی خود را اعلام کرده باشند یک عضو را به عنوان بازرس اصلی و یک عضو دیگر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند.

شرایط نامزدی بازرس در مجمع عمومی:

۱. داشتن شرایط مندرج در ماده های دوازده و سی و هشت .

۲. داشتن حداقل چهل سال سن.

 

ماده ۴۲

نماینده عضو معرفی شده بعنوان بازرس باید شرایط مندرج در ماده های دوازده و سی و هشت را داشته باشد.

 

ماده ۴۳

بازرس خانه سینما پس از انتخاب نمی تواند به طور همزمان بازرس تشکل صنفی خود باشد.

 

ماده ۴۴

وظایف و اختیارات بازرس:

۱. نظارت بر انطباق مصوبات هیئت رئیسه با مفاد اساسنامه خانه سینما.

۲. مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده ها، اسناد و پیمان های خانة سینما با اطلاع رئیس هیئت رئیسه.

۳. حق حضور در کلیة جلسات هیئت رئیسه بدون داشتن حق رأی.

۴. نظارت برعملکرد مالی و تنظیم و ارائة گزارش در مورد گزارش عملیاتی- مالی هیئت رئیسه به مجامع عمومی.

۵. ارائه تذکرات شفاهی و کتبی بر مبنای مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما به هیات رئیسه در موارد مقتضی.

۶. بازرس می تواند در صورت لزوم به فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده اقدام کند.

 

ماده ۴۵

در صورت فوت یا استعفا یا حجر بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف محوله را به عهده خواهد گرفت.

تبصره ۱ – استعفای بازرس کتبی است که باید در دبیرخانه خانة سینما ثبت شود و به اطلاع هیئت رئیسه و بازرس علی البدل برسد.

تبصره ۲ – چنانچه بازرس علی البدل حداکثر تا یک ماه پس از دعوت به کار، شروع به کار خود را اعلام نکند و یا از سمت بازرسی اعلام انصراف دهد، هیئت رئیسه موظف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اقدام کند.

تبصره ۳ – بازرس نمی تواند از تشکل صنفی انتخاب شود که همزمان عضوی از آن تشکل صنفی در ترکیب هئیت رئیسه حضور دارد.

تبصره ۴ – بازرس خانه سینما همزمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما، پست مدیریتی داشته باشد.

 

فصل هشتم: داوری و صیانت حرفه ای

 

ماده ۴۶
به منظور حفظ شأن فرهنگی و هنری دست اندرکاران هنر صنعت فیلم ایران و صیانت از حیثیت حرفه ای آنها و جلوگیری از طرح دعاوی در محاکم دادگستری و به منظور تسهیل حل و فصل اختلافات و دعاوی میان اعضای تشکل های صنفی خانه سینما و یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که اختلاف مطروحه مربوط به فعالیت های سینمایی آنان باشد ، مراجع داوری در خانه سینما تشکیل می گردند.

 

ماده ۴۷ 

آئین نامه مراجع داوری مشتمل بر تعداد، شرایط انتخاب داوران، مدت فعالیت و آئین رسیدگی آنان مطابق با قوانین و مقررات موضوعه کشور توسط هیئت رئیسه تهیه و به تنظیم خواهد شد.

 

ماده ۴۸ 
تشکلهای خانه سینما و اعضای آنها ضمن پذیرش عضویت، کلیه اختلافات خود با موضوع تولید، پشتیبانی، اکران، پخش و انتشار انواع فیلم و سریال و ... به طور کلی موارد مربوط به آن، اعم از اختلاف با دیگر تشکلها یا اعضای آنها و یا اشخاص ثالث خارج از خانه سینما را به داوری و حکمیت مرجع داوری خانه سینما ارجاع می کنند. مگر آنکه طرفین در قراردادهای خود طریق دیگری را برای حل و فصل اختلاف مشخص کرده باشند.

 

ماده ۴۹
ابلاغ رای داوری به طرفین هر اختلاف به صورت حضوری یا حاملهای الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که مدیرعامل خانه سینما لازم بداند، خواهد بود. گواهی مدیرعامل خانه سینما ملاک ابلاغ خواهد بود.

 

ماده ۵۰
احکام صادره قطعی است و نباید با قوانین حقوقی و کیفری جاری کشور مغایرت داشته باشد.

 

ماده ۵۱
احکام قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما برای کلیه اعضاء و تشکل های صنفی خانه سینما لازم الاتباع است.

 

ماده ۵۲
شورای صیانت خانه سینمای ایران که به اختصار «شورای صیانت» نامیده می شود، متشکل از اشخاص زیر است:

۱. رئیس هیئت رئیسه .

۲. رئیس مرجع داوری.

۳. سه نفرازشخصیت های معتمد وصاحب نام سینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما.

۴. یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل مرتبط با سینما به انتخاب هیئت رئیسة خانة سینما و به تناسب موضوع.

۵. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبصره: در صورتی که اقدام شخص یا اشخاصی به شان و حیثیت و جایگاه فرهنگی و هنری سینمای ایران خدشه وارد کند، شورای صیانت موظف است بنا به درخواست هر یک از اعضاء جهت بررسی و اخذ تصمیم مقتضی تشکیل شود.


فصل نهم: امور مالی خانه سینما 

ماده ۵۳

سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.

ماده ۵۴ 

منابع مالی خانه سینما عبارتند از:

۱. حق عضویت اعضا بر مبنای آیین نامه های مصوب هیئت رئیسه.

۲. کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۳. کمک های دریافتی از مؤسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه به شرط حفظ استقلال خانة سینما.

۴. درآمدهای ناشی از فعالیت ها و مشارکت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی.

۵. تخصیص ده درصد (10% ) از بودجه سالانة اختصاصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت کمک به موسسات غیر دولتی که هر سه ماه یک بار با اعمال نظارت مالی آن وزارت به خانه سینما پرداخت خواهد شد.

 

ماده ۵۵

ناظر مالی خانه سینما:

۱-ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود. نظارت به نحوة هزینه کرد وجوه یاد شده، حسابرسی و در نهایت تائید اسناد هزینه شده و همچنین امضاء کلیه اسناد تعهدآور تا میزان سقف تمامی کمک های مالی وزارت ارشاد به خانه سینما به عهده ناظر مالی مذکور است.

۲- خانه سینما به طور سالانه توسط یکی از موسسات حسابرسی رسمی کشور مورد حسابرسی قرار می گیرد و یک نسخه از گزارش مربوطه به مجمع عمومی خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می گردد.

 

فصل دهم: سایرمقررات

 

ماده ۵۶
در صورت انحلال و تصفیه حقوقی خانه سینما، کلیه اموال و دارایی های آن پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

 

ماده ۵۷
این اساسنامه مشتمل بر ۵۷ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ اصلاح ، تکمیل و به تصویب مجمع عمومی خانه سینما رسید .