English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه خانه سینما

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه خانه سینما

 

فصل یکم: تعریف

ماده1
خانه سینما موسسه ای است مستقل، غیر سیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی .متشکل از تشکل های قانونی اصناف هنر، صنعت سینمای ایران که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است.

تبصره- تشکل های عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق در میاید.

ماده 2
نشانی خانه سینما؛ تهران، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 29.

ماده 3
هدف از تشکیل خانة سینما کمک به پیشرفت فرهنگ و هنر کشوراز طریق تلاش در جهت حفظ وصیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای در امر تولید، توزیع و نمایش هنرصنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی، تامین اجتماعی و همچنین کمک به فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش معنوی و حرفه یی اعضاءاست.

 

فصل دوم: وظایف

ماده 4
وظایف خانه سینما به قرار زیر است:
1. کمک به ایجاد امنیت شغلی.
2. کمک به فراهم ساختن امکانات رفاهی مناسب برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ایجاد تعاونی های مصرف و مسکن و صندوق های حمایتی و نظایر آن.
3. مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم در تعامل با تشکل های صنفی ذیربط.
4. بررسی و ارائه پیشنهادها برای برقراری استانداردهای حرفه یی تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور به موسسات ذیربط.
5. بررسی و تصویب استانداردهای سینمای حرفه یی که از طریق تشکل های صنفی سینمایی یا گروه های کارشناسی ارائه می شود و در صورت نیاز اقدام برای اخذ تائیدیه لازم از مراجع ذی صلاح.
6. کمک به ایجاد و توسعه نظام های اطلاعاتی روزآمد مربوط به منابع، عوامل و محصولات سینمای ایران و جهان.
7. ترغیب و حمایت از فعالیت های خلاق و مهم دست اندرکاران سینمای حرفه یی در زمینه های تولید، توزیع، نمایش، پژوهش و آموزش جهت ارتقای هنر- صنعت سینما.
8. حفظ شأن فرهنگی و هنری دست اندرکاران سینما به منظور صیانت از حیثیت حرفه یی آنها.
9. فراهم ساختن بستر مناسب برای پیشگیری و کاهش اختلافات حرفه ای از طریق تدوین مقررات و تنظیم قراردادهای الگو.
10. ایجاد و تحکیم تشکل های داوری در جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی بر اساس قراردادهای میان اعضاء و سایر افراد طرف قرارداد و تشکل های صنفی مرتبط با فعالیت های سینمایی به موجب آئین نامه مربوط و فراهم ساختن تمهیدات لازم برای اجرای قانونمند آراء صادره.

11. ایجاد نهادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط و برگزاری نشست ها، همایش ها و دوره های آموزشی و انتشار کتاب های فرهنگی و گاهنامه های تخصصی سودمند و برگزاری سالی یک بار جشن صنفی سینما به منظور تقدیر، تکریم و تشویق برگزیدگان هر صنف.

 

فصل سوم: عضویت

ماده 5
اعضای خانه سینما عبارتند از تشکل های قانونی صنفی مستقل در بخش های تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور.
تبصره - هر تشکل صنفی، گروهی از افراد حرفه یی فعال در یکی از مشاغل مرتبط با تولید، توزیع و نمایش سینمای ایران است که برای گسترش و احقاق حقوق و منافع مشترک صنفی گرد هم آمده اند و طبق تبصره ماده 1 مراحل قانونی خود را می گذرانند.

ماده 6
شرایط عضویت تشکل صنفی در خانه سینما منوط به پذیرش مبانی مندرج در اساسنامه و آئین نامه های خانه سینما،انطباق ارکان اساسنامه صنف با اساسنامه خانه سینما و پرداخت حق عضویت است. این امر نافی استقلال قانونی و تخصصی تشکل های صنفی عضو نیست.
تبصره - درخواست عضویت تشکل صنفی جدید همراه با گزارش هیات مدیره در این خصوص، جهت اتخاذ تصمیم در نخستین مجمع عمومی مطرح می شود.

ماده 7
یک تشکل صنفی نمی تواند دو حرفه متفاوت را نمایندگی کند.

ماده 8
در هر حرفه سینمایی فقط یک تشکل صنفی می تواند به عضویت خانه سینما درآید.

ماده 9
اعضای تشکل های صنفی در صورت اشتغال در حرفه های مختلف سینمایی می توانند تنها در یک تشکل صنفی به عنوان عضو اصلی(پیوسته) و در تشکل های صنفی دیگر به عنوان عضو فرعی (وابسته) پذیرفته شوند.

ماده  10
پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضای تشکل های صنفی به موجب آئین نامه یی است که توسط تشکل های صنفی مربوطه تهیه و تصویب شده و به تأیید هیات مدیره خانه سینما نیز رسیده باشد.

ماده 11
تشکل های صنفی عضو خانه سینما می توانند طبق اساسنامه خود عضو افتخاری بپذیرند.
تبصره - تشکل های صنفی عضو نمی تواننداعضای افتخاری خود رابرای تصدی سمت های مراجع داوری وشوراهای تخصصی و مجامع عمومی خانه سینما معرفی  کنند.

ماده 12
شرایط عمومی اعضای تشکل های صنفی عضو خانه سینما به شرح زیر است:
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2. اشتغال به حرفه مرتبط با تشکل صنفی مربوطه.
3. نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما.
4. نداشتن سابقه کیفری مؤثر در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی.
5. التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه

 

فصل چهارم: ارکان خانه سینما

ماده 13
ارکان خانه سینما عبارتند از:
1. هیات موسس.
2. مجمع عمومی.
3. هیات مدیره.
4. بازرس.

ماده 14
هیات موسس متشکل از آقایان سیدفخرالدین انوار- سیدمحمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را دارا بود که پس از ایفای وظایف مذکور، منحل شد.

ماده 15
مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن خانه سینما، متشکل از نمایندگان رسمی تشکل های قانونی صنفی عضو خانه سینما است.

ماده 16
مجامع عمومی خانه سینما به صورت «عادی» و «فوق العاده» است.
تبصره - اهم مباحث و مصوبات مجامع باید در « دفتر ویژه مجامع» ثبت شده و به امضای اعضای هیات رییسه هر مجمع برسد.

ماده 17
«مجمع عمومی عادی» گردهمایی نمایندگان تشکل های صنفی عضو خانه سینما است که یک بار در سال تشکیل می شود.
تبصره - مجمع عمومی عادی می تواند در طول سال نیز بر اساس ضرورت به طور فوق العاده و با ترتیبات مربوط به مجمع عمومی عادی برگزار شود.

ماده 18
مجمع عمومی عادی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا درخواست اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) اعضای خانه سینما تشکیل می شود.
تبصره - دعوتنامه کتبی مجمع عمومی عادی باید با دستور جلسه مشخص و با ذکر زمان و مکان برگزاری، همراه با گزارش کتبی عملیات مالی و عملکرد هیات مدیره به انضمام نظر بازرس حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری مجمع برای کلیه تشکل های صنفی ارسال شود و متن دعوتنامه حداقل پانزده روز پیش از تاریخ مجمع عمومی عادی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سراسری کشور نیز درج شود.

ماده 19
جلسات « مجمع عمومی عادی» با حضور سه چهارم اعضا، رسمیت می یابد و اگر در مرتبه اول حد نصاب حاصل نشد، در مرتبه دوم که حداکثر پانزده روز بعد با رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 17 تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
1 - شورای مرکزی (یا هیات مدیره) هر یک از تشکل های صنفی موظفند چهار نفر از اعضای پیوسته را به عنوان نماینده تعیین و همراه با بازرس صنف برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما معرفی کنند.
2 - از این چهار نفر، دو نفر باید از اعضای پیوسته خارج از شورای مرکزی (یا هیات مدیره ) باشند.
3 - این چهار نفر از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده صاحب رای تعیین می کنند.
4 - از چهار نماینده هر صنف در مجمع عمومی، تنها یک نفر می تواند داوطلب نامزدی در ترکیب هیات مدیره باشد.
5 - نمایندگان هر صنف در مجمع عمومی نمی توانند کمتر از دو نفر باشند که یکی از آنها نماینده صاحب رای یا علی البدل او و نفر دیگر بازرس یا علی البدل بازرس است.
6 -  نمایندگان تشکل های صنفی در مجامع عمومی، در مجموع دارای یک رأی هستند که از سوی نماینده اصلی و در غیاب او از سوی نماینده علی البدل اعلام  می شود و قابل واگذاری به غیر نیست.
7 - نامزدهای حضور در انتخابات هیات مدیره و بازرسی موظفند پنج روز پیش از برگزاری مجمع عمومی مراتب نامزدی خود را به هیات مدیره اعلام کنند.
8 -  نمایندگان تشکل های صنفی در مجامع عمومی باید حداقل دارای سه سال سابقه عضویت پیوسته در تشکل صنفی مربوطه باشند.
9 -  نمایندگان تشکل های صنفی در مجامع عمومی نباید سابقه کیفری مؤثر در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی و حکم اجرا نشده قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما را داشته باشند.

ماده 20
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است:
1. استماع و رسیدگی به گزارش های عملیاتی – مالی هیات مدیره و بازرس.
2. انتخاب اعضای هیات مدیره طبق ماده 26 و تبصره های ذیل آن و انتخاب بازرس طبق مواد 40 و 41 و تبصره و بندهای ذیل آن.
3. عزل هیات مدیره و بازرس( طبق تبصره 2 ماده 21 )
4. انتخاب سه عضو شورای صیانت.
5. بررسی و تصویب آیین نامه مراجع داوری خانه سینما.
6. تصویب حق الزحمه اعضای هیات مدیره و بازرس.
7. تصویب عضویت تشکل های صنفی جدید و یا لغو عضویت تشکل های صنفی عضو.
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی.
9. بررسی و تصویب سایر موارد پیشنهادی درحدود اختیارات مجمع عمومی عادی.

ماده 21
مصوبات « مجمع عمومی عادی» با رأی اکثریت مطلق حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره 1 – انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس در مجامع عمومی با « اکثریت نسبی» آرا صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2 – پیشنهاد عزل هیات مدیره و بازرس (موضوع بند 3 مادة 20 ) نیاز به رای سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع را دارد.

ماده 22
«مجمع عمومی فوق العاده» می تواند، در هر زمان از سال، به درخواست اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره یا بازرس و یا نصف به اضافه یک اعضای مجمع با ذکر دستور جلسه تشکیل می شود.

ماده 23
جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده 24
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانة سینما (علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده 20 این اساسنامه ) به شرح زیر است:
1. بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه خانه سینما و ارائه آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2. بررسی پیشنهاد انحلال خانه سینما و در صورت تصویب تعیین مدیر تصفیه برای اخذ مجوزهای لازم.
3. بررسی و تصویب منابع درآمد به نحوی که موازی فعالیت های اعضای تشکل های صنفی عضو و مفاد اساس نامه خانه سینما نباشد.

ماده 25
اعتبار تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای موافق دو سوم اعضای حاضر در جلسه است.
تبصره - در مورد پیشنهاد «انحلال خانه سینما» رای چهار پنجم اعضای حاضر در جلسه لازم است.

 

فصل پنجم: هیات مدیره

ماده 26
هیات مدیره مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از نمایندگان    تشکل های صنفی عضو خانه سینما است.
تبصره 1 – دوره قانونی فعالیت هیات مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن فقط برای یک دوره متوالی بلا مانع است.
تبصره 2 – تا تعیین و انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره موجود مسوول اداره امور جاری خانه سینما است.

ماده 27
در صورت فوت، کناره گیری، حجر یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، اعضای علی البدل به ترتیب آرای مأخوذه جایگزین آنان می شوند.
تبصره 1- غیبت غیر موجه عبارت است از:
1. غیبت در سه جلسه رسمی متوالی در صورتی که فاصله سه جلسه، کم تر از دو ماه نباشد.
2. غیبت در پنج جلسه رسمی غیر متوالی در طول یک سال.

تبصره2 - استعفای عضو یا اعضای هیات مدیره باید در دبیرخانه هیات مدیره ثبت و رونوشت آن به بازرس ارائه شود. هیات مدیره باید در نخستین جلسه که حداکثر تا پانزده روز بعد و با دعوت از بازرس تشکیل می شود تصمیم خود را به عضو مستعفی اعلام کند.

ماده 28
در صورت کاهش اعضا (اصلی و علی البدل) هیات مدیره به کم تر از 7 نفر، به هر یک از علل مندرج در ماده 27 این اساسنامه، تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره جدید الزامی است.

ماده 29
در صورت کاهش اعضای هیات مدیره (اصلی و علی البدل) به کم تر از 9 نفر، در نخستین مجمع عمومی نسبت به ترمیم اعضا از میان تشکل های صنفی فاقد نماینده در هیات مدیره و بازرس اقدام می شود.

ماده 30
اعضای هيات مدیره خانه سینما پس از انتخاب نمی توانند به طور همزمان رییس شورای مرکزی تشکل صنفی خود باشند.

ماده 31
هیات مدیره در اولین جلسه و حداکثر در مدت چهل و پنج روز پس از انتخاب، رییس، نایب رییس، منشی و سخنگوی هیات مدیره را از اعضای خود انتخاب می کند.
تبصره -  رییس هیات مدیره خانه سینما هم زمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما و تلویزیون پست مدیریتی داشته باشد.

ماده 32
جلسات هیات مدیره با حضور چهار عضو اصلی رسمیت داشته و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

ماده 33
جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیات مدیره برگزار می شود.
تبصره 1 - در کلیه جلسات هیات مدیره صورت جلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر، در دفتر صورتجلسات هیات مدیره ثبت شده و مصوبات آن توسط رییس یا نایب رییس هیئت مدیره برای اجرا به مدیر عامل ابلاغ و رونوشت آن به بازرس تسلیم می شود.
تبصره 2 - جلسات فوق العاده به درخواست حداقل سه عضو هیات مدیره یا به درخواست مدیرعامل با ذکر مورد، تشکیل می شود.
تبصره 3-  در غیاب رییس و نایب رییس هیات مدیره در جلسات فوق العاده، ریاست سنی عهده دار تشکیل، اداره، امضاء و ابلاغ مصوبات هیات مدیره خواهد بود.

ماده 34
وظایف و اختیارات هیات مدیره:
1. هیات مدیره موظف است اهداف و سیاست های کلی خود را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای خانه سینما برساند و سازوکاری فراهم کند که سیاست های مذکور با تعامل اعضا ارزیابی و نقد شود.
2. هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه پس از انتخاب نسبت به استخدام مدیرعامل خانه سینما اقدام کند.
تبصره-  تا زمانی که مدیر عامل خانه سینما منصوب نشده است رییس هیات مدیره عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود.
3. بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های اجرایی مرتبط با اهداف خانه سینما و بودجه های مربوطه.
4. ایجاد تمهیدات لازم برای بررسی، تصویب و ابلاغ کلیه نظام های اجرایی و مدیریتی، طرح تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه های مورد نیاز برای اجرایی شدن مفاد اساسنامه خانه سینما.
5. بررسی درخواست عضویت تشکل های صنفی جدید در چارچوب مفاد اساسنامه خانه سینما و اعلام نظر به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم نهایی.
6. نصب و عزل و رد یا پذیرش استعفای مدیرعامل خانه سینما.
7. بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش ادواری عملکرد مدیرعامل.
8. تهیه و تنظیم تراز مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره و ارسال آن همراه گزارش بازرس به تشکل های صنفی عضو، حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی.
9. اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت و شرکت در مجامع داخلی و بین المللی.
10. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور.
11. معرفی نمایندگان خانه سینما برای مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم و دستگاه های نظارتی و قضایی با تعامل و تبادل نظر مستمر و موثر تشکل های صنفی ذیربط.
12. تعیین دستمزد مدیرعامل و اعضای هیات ها و شوراهای منتخب مجمع عمومی یا هیات مدیره و نیز فوق العاده حقوق رییس هیات مدیره.
13. پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی.
14. پیشنهاد لغو عضویت اعضا به مجمع عمومی با ذکر دلایل.
15. تعلیق و لغو تعلیق عضویت اعضا.
تبصره – در صورت تخلف تشکل های صنفی عضو از اهداف و وظایف تعیین شده در اساسنامه و آئین نامه های خانه سینما، هیات مدیره می تواند عضویت تشکل صنفی متخلف را تا برگزاری نخستین مجمع عمومی (براساس آئین نامه مصوب مجمع عمومی) به حالت تعلیق درآورده و گزارش آن را همراه با گزارش بازرس برای اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه کند.
16. ایجاد تمهیدات لازم برای رعایت حقوق متقابل مادی و معنوی اعضای تشکل های صنفی مختلف بخش های تولید، توزیع و نمایش به ویژه تنظیم و ارائه قراردادهای الگو.
17. فراهم آوردن ساز و کار لازم برای حصول اطمینان از صحت انتخابات و عملکرد تشکل های صنفی عضو بر اساس اساسنامه و آئین نامه های تشکل صنفی مربوطه.
18. تشکیل کمیته های تخصصی برای تسهیل اجرای مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما.
19. اعضاء هیات مدیره حق واگذاری وظایف خود را در حوزه سیاست گذاری و تصویب پروژه ها و طرح ها ندارند.


ماده 35
با تغییر هیات مدیره خانه سینما به موجب مفاد این اساسنامه، هیات مدیره پیشین موظف است بلافاصله کلیه اسناد، مدارک، وجوه و اوراق بهادار را طی صورت جلسه یی به هیات مدیره جدید تحویل دهد.

ماده 36
وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره عبارت است از:
1. دعوت اعضا به حضور در جلسات هیات مدیره و اعلام آن به بازرس.
2. تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره.
3. امضا و ابلاغ مکاتبات و مصوبات هیات مدیره.
4. پی گیری و نظارت بر اجرای مصوبات و گزارش آن به هیات مدیره.
5. دعوت به تشکیل و ریاست جلسات « شورای صیانت».
6. ترتیب ارجاع دعاوی مرتبط با مراجع داوری خانه سینما، به هیات داوری خانه سینما برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی.
7. شرکت در جلسات و نشستهای مرتبط با سینما به نمایندگی از سوی هیات مدیره به منظور تحقق اهداف خانه سینما و ارائه گزارش آن به هیات مدیره.
8. عقد قرارداد استخدام مدیرعامل.

 

فصل ششم: مدیرعامل

ماده 37
مدیرعامل خانه سینما به عنوان بالاترین مقام اجرایی، توسط هیات مدیره انتخاب و استخدام می شود.
تبصره 1- مدیرعامل نمی تواند از میان اعضای هیات مدیره انتخاب شود.
تبصره 2 - ماموریت مدیرعامل با انقضای دوره هیات مدیره وقت به پایان می رسد.
تبصره 3 – تجدید استخدام مدیر عامل حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع است.

ماده 38
مشخصات مدیرعامل:
1. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی.
2. نداشتن سابقه کیفری مؤثر در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی به تایید مراجع ذیصلاح.
3. نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادره از هیات داوری خانه سینما.
4. نداشتن شغل دولتی یا غیر دولتی در زمان فعالیت اجرایی مدیریت در خانه سینما.

ماده 39
وظایف و اختیارات مدیرعامل:
1. مدیرعامل صرفا یک مدیر اجرایی است.
2. انجام امور اجرایی اعم از اداری، فرهنگی و مالی خانه سینما در چارچوب مصوبات هیات مدیره و امضای قراردادهای استخدامی کارکنان مورد نیاز خانه سینما که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد.
تبصره- مصاحبه ها، اظهار نظرها و صدور بیانیه ها نیز مشمول مصوبه هیات مدیره است.
3. ارائه طرح ها و برنامه ها و نظام نامه های اجرایی منطبق با اهداف تشکل های صنفی برای تصویب هیات مدیره.
4. نصب و عزل مدیران بخش های اجرایی خانه سینما با مجوز و تائید هیات مدیره خانه سینما.
5. امضای قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مصوبات هیات مدیره.
6. امضای هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور با رعایت بند 11 ماده 34 که به تایید هیئت مدیره خانه سینما رسیده باشد.
7. تهیه و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت امور اجرایی و تراز مالی در پایان هر دوره مالی به هیات مدیره.
8. نمایندگی خانه سینما و تشکل های صنفی عضو در مراجع قضایی و استخدام وکیل دادگستری با تایید وانتخاب هیات مدیره خانه سینما جهت طرح و اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع و پاسخگویی به دعاوی و شکایات مطروحه علیه خانه سینما.
9. در صورت لزوم مدیرعامل می تواند با تصویب هیات مدیره بخشی از اختیاراتش را به مدیران اجرایی که مورد تایید هیات مدیره باشند، تفویض کند.

ماده 40
در صورت انقضای مدت مسوولیت مدیر عامل، تداوم فعالیت وی حداکثر به مدت چهل و پنج روز با نظر موافق هیات مدیره، تا تعیین مدیرعامل جدید بلامانع است.

 

فصل هفتم: بازرس

ماده 41
مجمع عمومی خانه سینما از میان بازرسان صنوف حاضر در مجمع عمومی  یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می کند.
تبصره- انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 42
شرایط نامزدی بازرس در مجمع عمومی:
1. داشتن شرایط مندرج در ماده های دوازده و سی و هشت .
2. داشتن حداقل چهل سال سن.

ماده 43 
بازرس خانه سینما پس از انتخاب نمی تواند به طور همزمان بازرس تشکل صنفی خود باشد.

ماده 44
وظایف و اختیارات بازرس:
1. نظارت بر انطباق مصوبات هیات مدیره با مفاد اساسنامه خانه سینما.
2. مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده ها، اسناد و پیمان های خانه سینما با اطلاع رییس هیات مدیره.
3. حق حضور در کلیه جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی.
4. نظارت برعملکرد مالی و تنظیم و ارائه گزارش در مورد گزارش عملیاتی- مالی هیات  مدیره به مجامع عمومی.
5. دادن تذکرات شفاهی و کتبی بر مبنای مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما به هیات مدیره در موارد مقتضی.
6. بازرس می تواند در صورت لزوم به فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده اقدام کند.

ماده 45
در صورت فوت یا استعفا یا حجر بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف محوله را به عهده خواهد گرفت.
تبصره 1 – استعفای بازرس کتبی است که باید در دبیرخانه خانه سینما ثبت شود و به اطلاع هیات مدیره و بازرس علی البدل برسد.
تبصره 2 – چنانچه بازرس علی البدل حداکثر تا یک ماه پس از دعوت به کار، شروع به کار خود را اعلام نکند و یا از سمت بازرسی اعلام انصراف دهد، هیات مدیره موظف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اقدام کند.
تبصره 3 – اعضای یک تشکل صنفی نمی توانند به طور همزمان بازرس و عضو هیات مدیره خانه سینما باشند.
تبصره 4 – بازرس خانه سینما همزمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما، پست مدیریتی داشته باشد.

 

فصل هشتم: داوری

ماده 46
مراجع حل اختلاف و داوری خانه سینما براساس مقررات مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی وآئین نامه مراجع داوری،به منظور تسهیل حل و فصل اختلافات و دعاوی میان اعضای تشکل های صنفی خانه سینما و یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که اختلاف مطروحه مربوط به فعالیت های سینمایی آنان باشد، تشکیل می شود.

ماده 47
مراجع داوری خانه سینما عبارتند از:
1. شورای عالی داوری.
2. هیات داوری.

  ماده 48
شورای عالی داوری به عنوان بالاترین مرجع داوری خانه سینما متشکل از نمایندگان منتخب تشکل های صنفی عضو است.

ماده 49
«هیات داوری»برای رسیدگی به دعاوی مطروحه و صدور احکام مقتضی ازسوی شورای عالی داوری، براساس آئین نامه های مصوب مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ماده 50
هر گونه اعتراض به احکام هیات داوری در شورای عالی رسیدگی می شود احکام صادره قطعی است و نباید با قوانین حقوقی و کیفری جاری کشور مغایرت داشته باشد.

ماده 51
احکام قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما برای کلیه اعضاء و تشکل های صنفی خانه سینما لازم الاتباع است.

ماده 52
شورای صیانت خانه سینمای ایران که به اختصار «شورای صیانت» نامیده می شود، متشکل از اشخاص زیر است:
1. رییس هیات مدیره .
2. رییس شورای عالی داوری.
3. سه نفرازشخصیت های معتمد وصاحب نام سینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما.
4. یک نفر حقوقدان آشنا به مسایل مرتبط با سینما به انتخاب هیات مدیره خانه سینما و به تناسب موضوع.
5. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

در صورتی که اقدام شخص یا اشخاصی به شان و حیثیت و جایگاه فرهنگی و هنری سینمای ایران خدشه وارد کند، شورای صیانت موظف است بنا به درخواست هر یک از اعضاء بند 1 و 2 و 5  جهت بررسی و اخذ تصمیم مقتضی تشکیل شود.

 

فصل نهم: امورمالی خانه سینما

ماده 53
سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.

ماده 54
منابع مالی خانه سینما عبارتند از:

1. حق عضویت اعضا بر مبنای آیین نامه های مصوب هیات مدیره.
2. کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3. کمک های دریافتی از موسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه به شرط حفظ استقلال خانه سینما.
4. درآمدهای ناشی از فعالیت ها و مشارکت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی.
5. تخصیص ده درصد (10% ) از بودجه سالانة اختصاصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت کمک به موسسات غیر دولتی که هر سه ماه یک بار با اعمال نظارت مالی آن وزارت به خانه سینما پرداخت خواهد شد.
6. احیای موضوع اخذ دو درصد( 2 % ) از فروش بلیط فیلم های ایرانی در سینماهای کشور که مطابق قانون قابل اجراست. مبالغ جمع آوری شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت مسوولیت ناظر مالی آن وزارت خانه به صورت فصلی به خانه سینما پرداخت می شود.


ماده 55
ناظر مالی خانه سینما:

1- ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود. نظارت  به نحوه هزینه کرد وجوه یاد شده، حسابرسی و در نهایت تایید اسناد هزینه شده و همچنین امضاء کلیه اسناد تعهدآور تا میزان سقف تمامی کمک های مالی وزارت ارشاد به خانه سینما به عهده ناظر مالی مذکور است.
2- خانه سینما به طور سالانه توسط یکی از موسسات حسابرسی رسمی کشور مورد حسابرسی قرار می گیرد و یک نسخه از گزارش مربوطه به مجمع عمومی خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می گردد.

 

فصل دهم: سایرمقررات

ماده 56
در صورت انحلال و تصفیه حقوقی خانه سینما، کلیه اموال و دارایی های آن پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

ماده 57
این اساسنامه مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و بیست و نه تبصره در هجده صفحه در تاریخ  15 مهر ماه سال 1392 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما رسید .